Förskola på tur

I Förskola på tur erbjuds Bollnäs kommuns alla femåringar möjligheten att prova olika aktiviteter, träffa föreningar och besöka anläggningar som bidrar till rörlighet och inkludering.

Det finns forskning som visar på samband mellan fysisk aktivitet och skolprestationer, det vill säga den positiva påverkan som fysisk aktivitet har på bland annat minne och inlärning. Det finns studier som visar att barn som utövar extra fysisk aktivitet, ofta pulshöjande aktiviteter, utöver skolidrotten får förbättrade skolresultat.

Även den mentala hälsan påverkas positivt av fysisk aktivitet genom att stärka barnets fysiska självkänsla och självuppfattning. Barn sociala förmågor påverkas positivt då lek och rörelse är en stor del av barnets sociala samspel under de första åren. Barn behöver röra sig för att växa och utvecklas. För att förebygga ohälsa i vuxenlivet är det viktigt att barn och ungdomar får den stöttning som behövs för att vara fysiskt aktiva.

Återkommande aktivitet

En aktivitet som kommer att återkomma flera gånger under Förskola på tur är vattenvana, det vill säga aktiviteter i simhallen, som är grunden till att barn lär sig simma. Simning är ett kriterie i skolan och aktiviteten förbereder därför barnen inför kommande simundervisning.

Rörelse och lek

Det är viktigt att barn och ungdomar får känna att det är lust till rörelse och lek som kommer i första hand och inte prestation. I Förskola på tur erbjuds Bollnäs Kommuns alla femåringar möjligheten att få prova på aktiviteter, möta föreningar och besöka anläggningar som bidrar till rörlighet och inkludering.

Barnen kommer att tidigt i livet bli introducerade till en mängd olika aktiviteter som ger ett ökat självförtroende, ett brett rörelsemönster för en hållbar hälsa och en rörelseglädje som gäller hela livet. Förskola på tur arbetar med barn i förskolan och på så sätt ges de samma möjligheter att delta, oavsett socioekonomisk situation, kön, etnicitet med mera.

Tidigare projekt

2020 satsade Bollnäs kommun på pilotprojektet Förskola på tur som då var en helt ny form av förskola i Bollnäs. Målet då var att höja barnens svenskkunskaper, främja integrationen och öka möjligheten till goda skolresultat senare under skoltiden samt möjliggöra för barnen att få upptäcka saker utanför sin vardagliga förskolemiljö.

I efterföljande utvärderingar framkom det, från både pedagoger och föräldrar, att dagen med Föreningsalliansen varit veckans bästa dag. Barnen hade utvecklats mycket av att få prova olika aktiviteter och flera barn hade blivit modigare och tog för sig mer. Barnen fick fler vänner och man kunde också se att ordförrådet ökade markant för många av dom.

Satsningen var lyckad varför Föreningsalliansen i Bollnäs ansökte om stöd från Allmänna arvsfonden för att utveckla projektet vidare i ytterligare tre år, men denna gång med fokus på aktiviteter som främjar rörelse och hälsa.

Beviljat stöd

Allmänna arvsfonden har beviljat stöd till Föreningsalliansen i Bollnäs till projektet Förskola på Tur i tre år (2022-2025).

Under de tre åren kommer därför Föreningsalliansen, tillsammans med föreningar och Fritidsbanken, att arrangera aktivitetsdagar tre dagar i veckan under totalt cirka 30 veckor, vilket betyder totalt 15-20 olika aktiviteter varje år för cirka 300 femåringar i förskolan.

Bollnäs kommun är med i projektansökan och bidrar med både pengar och resurser till projektet.

Förskola på tur sker i samverkan mellan Bollnäs kommun, Föreningsalliansen, RF-SISU Gävleborg och Allmänna arvsfonden.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 februari 2024 kl. 11.04

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: