Näringslivsrådet

Syftet med Bollnäs Kommuns Näringslivsråd är att utveckla en levande dialog och samverkan mellan företagare, politiker och tjänstepersoner för att nå ett gott näringslivsklimat.

En samverkan som underlättar för våra unga att vilja bli företagare, våra befintliga företagare att utveckla sin verksamhet, för fler företag att etablera sig här och en samverkan som utvecklar nya arbetsplatser och breddar antalet branscher som verkar i kommunen.

Viktiga fokusområden är bland annat näringslivsklimat, infrastruktur, samhällsutveckling, kompetensförsörjning och upphandling. Näringslivsrådet ska bestå av representanter från olika branscher och vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för näringslivet. Näringslivsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och har en rådgivande roll.

Genom kunskap, samverkan och erfarenhetsutbyten arbetar näringslivsrådet efter beslutad näringslivspolitiskstrategi och för ett utvecklat näringslivsklimat. Näringslivsklimat är summan av de attityder, regler och kunskaper som möter företagen i vardagen.

Rådet ska bestå av fyra förtroendevalda (ordförande och ledamöter), två tjänstepersoner varav en sekreterare, tre representanter för företagarorganisationer samt fem företagarrepresentanter.

Tidsperiod för valda ledamöter från kommunstyrelsen följer ordinarie mandatperiod och för företagare är tidsperioden 2 år med möjlighet till omval på ytterligare 2 år.

Förtroendevalda Bollnäs kommun:

 • Johan P Bång (M), ordförande
 • Ann-Katrin Samuelsson (S)
 • Nicklas Fredriksson (C)
 • Jonatan Hölzgen (SD)

Tjänstepersoner Bollnäs kommun:

 • Helena Tillstrand, kommunchef
 • Peter Eriksson, näringslivschef

Representerar företagarorganisationer

 • Bollnäsdraget - Malou Sköld, vice ordförande
 • Företagarna Bollnäs - Anders Ingmarsson
 • LRF - Åsa Svedberg

Representerar branscher

 • Byggverksamhet - Emil Björklund (Johansson & Karlsson Bygg)
 • Tillverkning - Lisa Klarström (BRUKS)
 • Vård, omsorg, sociala tjänster - Marcus Nygren (Humana)
 • Transport - Thomas Nilsson (SNX Transport)
 • Utbildning - Linda Åberg (Lust och Lära)

 • Näringslivsrådet sammankallas fyra gånger per år.
 • Dagar, plats och tider för rådets möten ska fastställas innan årets början.
 • Näringslivs- och utvecklingskontoret ansvarar för kallelser, protokoll och övrig administration.

I god tid inför mötet skickar näringslivs- och utvecklingskontoret ut inbjudan och ger rådets ledamöter möjlighet att skicka in förslag på frågor de vill diskutera under mötet. Utifrån dessa och frågor som inkommit till näringslivs- och utvecklingskontoret så sätter kommunchef, näringslivschef och näringslivsrådets ordförande samman en dagordning. Kallelse och dagordning ska sändas ut till rådets ledamöter senast 1 vecka innan mötet.

Protokoll ska skrivas vid varje möte och justeras av ordförande samt en representant från näringslivet. Justerat protokoll ska skickas till rådets ledamöter, till kommunstyrelsen samt publiceras på kommunens hemsida.

Näringslivsrådets ordförande ansvarar för att informera Bollnäs kommuns kommunstyrelse om frågor och innehåll från rådets möten, samt uppdrar till kommunala förvaltningar och bolag då det behövs vidare handläggning av aktuella frågor som aktualiserats genom Näringslivsrådet.

 • 14 februari
 • 17 april
 • 29 maj
 • 18 september
 • 27 november

En vägledning och inspiration till förslagsställare kan vara Svenskt Näringslivs material Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster., sidorna 8 och 9. Där presenteras de enkätfrågor och statistikområden som ligger till grund för ”Ranking lokalt företagsklimat 2023 Bollnäs kommun”, samt på vilken plats kommunen rankas i de olika områdena vid den senaste mätningen.

Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet är en av de ”kvalitetsindikatorer” som utgår från kommunfullmäktiges övergripande mål som är ”En kommun som växer hållbart”. Det är ett mål som berör alla kommunala verksamheter, förvaltningar som bolag, och som innebär att kommunens placering ska förbättras inom samtliga områden som finns med i Svenskt Näringslivs underlag.

Näringslivsrådets ledamöter och alla som är mantalsskrivna i Bollnäs kommun har möjlighet att lämna in förslag på frågor att ta upp i näringslivsrådet. Det görs via en E-tjänst i vilken förslagsställaren också legitimerar sig då allt inlämnat material är offentligt. Utifrån frågor som inkommit sätter kommunchef, näringslivschef och näringslivsrådets ordförande vid beredningsmötet samman en dagordning till näringslivsrådets möte. Vilka frågor som kommer med på dagordningen beslutas om vid beredningsmötet.

Vad kan det vara för typ av frågor?
I instruktionen för kommunalt näringslivsråd beskrivs att viktiga fokusområden för näringslivsrådets arbete bland annat är näringslivsklimat, infrastruktur, samhällsutveckling, kompetensförsörjning och upphandling.
Vid näringslivsrådets första sammanträde 2024-02-14 diskuterades vikten av att ha fokus på de mer övergripande frågorna, att näringslivsrådet inte är något forum för cykelställsfrågor. Istället ska rådets arbete fokusera på stora och viktiga frågor av betydelse för utvecklingen i samhället.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
9 april 2024 kl. 15.46

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: