Pensionärsrådet

Genom Kommunala pensionärsrådet ges pensionärer en större delaktighet och möjlighet att påverka samhällets insatser.

Kommunala pensionärsrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan Bollnäs kommun och företrädare för pensionärsorganisationerna i kommunen. Rådet är organisatoriskt knuten till kommunstyrelsen. 

Vad gör pensionärsrådet?

  • Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
  • Rådet ska medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare.
  • Rådet skall verka för att pensionärernas frågor av större vikt beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • Rådet får initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar.
  • Rådet är remissorgan i frågor av större vikt som berör pensionärerna.
  • Rådet är ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Representanter för Pensionärernas riksorganisation (PRO)

Ledamöter:
Stig Andersson
Ossian Olsén
Birgitta Sjögren
Rune Boberg
Bengt Eriksson

Ersättare:
Sigrid Bolkèus
Lilian Olsson
Bo Hellberg
Agneta Edlund

Representanter för Svenska kommunalpensionärernas förbund (SKPF)

Ledamot:
Ingegerd Jonsson

Ersättare:
Gunnel Johansson

Representanter för Sveriges pensionärsförbund (SPF)

Ledamöter:
Ingrid Hammarberg
Barbro Englund

Ersättare:
Anders Bergsten
Lillemor Berg
Christina Wall

Representanter Bollnäs kommun

Ledamöter:
Fredrik Skoglund (S), Kommunstyrelsen, ordförande
Råsie Sigvardsson-Berbres (KD), Kommunstyrelsen
Olov Nilson Sträng (S), Socialnämnden
Örjan Larsson (S), Teknik- och fritidsnämnden
Anna Moberg (M), Kulturnämnden
Fredrik Olofsson (S), Miljö och byggnämnden

Ersättare:
Erika Engberg (S), Kommunstyrelsen
Christer Lund (SD), Kommunstyrelsen
Markus Wengelin (BP), Teknik- och fritidsnämnden
Johnny Storrönning (SD), Kulturnämnden
Göran Nordh (SD), Miljö och byggnämnden

Sidinformation

Senast uppdaterad:
3 juli 2023 kl. 14.08

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: