Tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ för funktionhinderpolitiken i Bollnäs kommun och påverkar arbetet så att funktionshindersperspektivet integreras och framträder i förvaltningarnas arbete.

Tillgänglighetsrådet samråder och informerar Bollnäs kommun om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av åtgärder som har eller kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsrådet följer årligen upp hur Bollnäs kommuns funktionshinderpolitiska program efterlevs.

Kommunala tillgänglighetsrådet är underställd kommunstyrelsen. Rådet är ingen kommunalnämnd utan en viktig kanal till personer med funktionsnedsättning i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.

Samarbetsorgan med bred representation

Bollnäs kommunala tillgänglighetsråd är ett råd där kommunen och den lokala funktionshindersföreningarnas samarbetsorgan Funktionsrätt Bollnäs samarbetar.

Funktionshindersorganisationer samt politiker från kommunala nämnder har en bred presentation i det kommunala tillgänglighetsrådet. Varje representant företräder ett speciellt område och för att kunna belysa en problematik krävs samtliga representantens kunskap och erfarenheter. Det är en förutsättning för att uppnå en god genomslagskraft för de funktionshinderpolitiska frågorna i Bollnäs kommun.

Britt-Marie Rosenqvist (MP) ordförande, representerar kommunstyrelsen
Peter Nordebo, (L) representerar kommunstyrelsen
Elsy Burman, (S) representerar barn- och utbildningsnämnden
Lennart Näslund, (S) representerar teknik- och fritidsnämnden
Roger Kvarnäng, (C) representerar miljö- och byggnämnden
Tommy Winqvist, (M) representerar socialnämnden
Roy Vonborg, (M) representerar kulturnämnden
Johan Persson Bång, (M), representerar kommunstyrelsen
Curt Dübeck, (M) representerar miljö- och byggnämnden
Nicklas Fredriksson, (C) representerar socialnämnden
Lars B Andersson, (V) representerar teknik- och fritidsnämnden
Kristoffer Löfgren, (V) representerar barn- och utbildningsnämnden
Tommy Winqvist, (M) representerar socialnämnden
Roy Vonborg, (M) representerar kulturnämnden

Mona Nilsson, Funktionsrätt Bollnäs
Lillemor Forslund, Funktionsrätt Bollnäs
Mikael Lindh, Funktionsrätt Bollnäs
Susanne Jonsson, Funktionsrätt Bollnäs
Susanne Berbres, Funktionsrätt Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2022 kl. 09.51

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot