Tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ för funktionhinderpolitiken i Bollnäs kommun och påverkar arbetet så att funktionshindersperspektivet integreras och framträder i förvaltningarnas arbete.

Tillgänglighetsrådet samråder och informerar Bollnäs kommun om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av åtgärder som har eller kan få betydelse för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsrådet följer årligen upp hur Bollnäs kommuns funktionshinderpolitiska program efterlevs.

Kommunala tillgänglighetsrådet är underställd kommunstyrelsen. Rådet är ingen kommunalnämnd utan en viktig kanal till personer med funktionsnedsättning i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut.

Samarbetsorgan med bred representation

Bollnäs kommunala tillgänglighetsråd är ett råd där kommunen och den lokala funktionshindersföreningarnas samarbetsorgan Funktionsrätt Bollnäs samarbetar.

Funktionshindersorganisationer samt politiker från kommunala nämnder har en bred presentation i det kommunala tillgänglighetsrådet. Varje representant företräder ett speciellt område och för att kunna belysa en problematik krävs samtliga representantens kunskap och erfarenheter. Det är en förutsättning för att uppnå en god genomslagskraft för de funktionshinderpolitiska frågorna i Bollnäs kommun.

Ledamöter

Erika Engberg (S), kommunstyrelsen, ordförande
Benny Engberg (BP), kommunstyrelsen
Efrem Habte (C), socialnämnden
Elsy Burman (S), kulturnämnden
Dick Helgesson (S), barn- och utbildningsnämnden
Gunnar Rylander (C), teknik- och fritidsnämnden

Ersättare

Fredrik Skoglund, (S), kommunstyrelsen
Andreas Sandsgård (KD), kommunstyrelsen
Bengt Olof Staffas (BP), socialnämnden
Thomas Backa, (BP), kulturnämnden
Karl Gustav Hedström, (SD), miljö och byggnämnden
Jack Skoglund (KD), teknik- och fritidsnämnden


Ledamot

Mona Nilsson, Funktionsrätt Bollnäs, vice ordförande
Mikael Lindh, Funktionsrätt Bollnäs,
Eva Froms, Funktionsrätt Bollnäs,
Kanelia Svedberg, Funktionsrätt Bollnäs
Stefan Jonäng, Funktionsrätt Bollnäs,

Ersättare

Bengt Jonsson, Funktionsrätt Bollnäs, ersättare


Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 mars 2024 kl. 13.46

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: