Förmyndare

Omyndiga barn kan inte själv utföra rättsliga handlingar som att ingå avtal, sätta sig i skuld eller förvalta sin egendom. Ett omyndigt barn måste därför ha en person som förvaltar barnets tillgångar och företräder barnet. Den person som gör det kallas förmyndare.

Som förmyndare för ett barn ska du fullgöra dina skyldigheter på ett omsorgsfullt sätt och alltid handla på ett sätt som bäst tjänar barnets intressen.

Förälder och förmyndare

Som förälder till barn under 18 år är du normalt både vårdnadshavare och förmyndare för barnet. Som vårdnadshavare ansvarar föräldrarna för barnets försörjning, omvårdnad och fostran.

I vissa fall står föräldrarnas förvaltning under överförmyndarens kontroll, till exempel om barnet har stora tillgångar. Ibland behövs en särskilt förordnad förmyndare, oftast när ett barn saknar föräldrar.

Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Att vara vårdnadshavare består av två delar, förmyndardelen som avser ekonomiska och rättsliga angelägenheter samt vårdnadsdelen. Det vanligaste är att barnets båda föräldrar delar vårdnaden.

Om ett barn saknar föräldrar eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare kan en särskilt förordnad vårdnadshavare bli utsedd. Det kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om barnets föräldrar är försvunna eller under lång tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Den som är särskild förordnad vårdnadshavare för barnet blir oftast också barnets förmyndare. En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av socialnämnden.

Tingsrätten kan besluta om att frånta barnets föräldrar förmyndarskapet utan att frånta dem vårdnaden om barnet. Då utser tingsrätten en eller flera särskilt förordnade förmyndare för barnet som företräder barnet i ekonomiska och rättsliga frågor. En särskilt förordnad förmyndare bestämmer alltså inget som rör barnets omvårdnad eller uppfostran.

En särskilt förordnad förmyndare kan också utses för barn vars föräldrar är under 18 år eller om föräldrarna har förvaltare utsedda för sig. I dessa två fall kan föräldrarna nämligen inte vara förmyndare för sitt barn.

Tillsyn av barnets tillgångar

Om ett barn har stora tillgångar, eller exempelvis helt eller delvis äger en fastighet eller bostadsrätt, ska överförmyndaren kontrollera hur föräldrarna sköter förvaltningen.

Om ett barn har tillgångar som sammanlagt överstiger åtta prisbasbelopp (52 500 kr x 8 = 420 000 kr för 2023) får föräldrarna inte förvalta dessa fritt. Pengarna ska placeras på ett bankkonto eller investeras i fonder eller i vissa obligationer. Vill föräldrarna placera i aktier eller andra värdepapper krävs det att överförmyndaren godkänner det.

Om barnet har fått pengar till ett värde över ett prisbasbelopp (52 500 kr för 2023) genom exempelvis ett arv gäller så kallad särskild överförmyndarkontroll. Föräldrarna ska då lämna in en förteckning över barnets tillgångar till överförmyndaren. Dessutom ska föräldrarna lämna årliga redovisningar över förvaltningen till överförmyndaren.

Särskild överförmyndarkontroll gäller för egendom som tillfaller barnet med ett villkor om att förvaltningen ska stå under överförmyndarens kontroll (oavsett värdet) genom:

 • arv eller testamente
 • gåva, under förutsättning att givaren skriftligen har anmält gåvan till överförmyndaren
 • förmånstagarförordnande vid försäkring med anledning av dödsfall eller vid pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande, eller
 • utbetalning från brottsoffermyndigheten eller skadestånd.

Om föräldrarna vill ta ut pengar som står under särskild överförmyndarkontroll måste de ha överförmyndarens samtycke.

Överförmyndarnämndens granskning av förmyndare styrs av regler i föräldrabalken.

Ansök om överförmyndarens samtycke

För vissa åtgärder som rör barnet behöver du som förmyndare ansöka om överförmyndarens samtycke.

 • uttag från överförmyndarspärrat konto
 • vissa placeringar, exempelvis aktier och kapitalförsäkring
 • arvskifte, bodelning och avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
 • köp eller försäljning av fast egendom eller bostadsrätt
 • utlåning av barnets tillgångar
 • inteckning eller att låna pengar för barnets räkning
 • att driva rörelse, exempelvis om barnet fyllt 16 år och önskar driva rörelse själv.

Om du har frågor om ovan nämnda situationer eller om du är osäker på om du behöver överförmyndarens samtycke är du välkommen att kontakta överförmyndarenheten.

Kontakt

 • Överförmyndarenheten

  overformyndare@bollnas.se 0278-250 04

  Telefontider

  Måndag–tisdag kl. 10.00-12.00

  Torsdag kl. 11.00-12.00
  Fredag kl. 10.00-12.00

  Besökstider

  Receptionen är öppen på måndagar och torsdagar mellan klockan 13.30–15.30 för kortare drop-in-besök för att t.ex hämta blanketter.

  Besöksadress

  Collinigatan 12
  821 80 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Överförmyndarenheten
  821 80 Bollnäs

  Fax

  0278-252 03

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 augusti 2023 kl. 08.12

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot