Anpassad grundskola

I anpassad grundskola går elever som har intellektuell funktionsnedsättning och elever som har fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av en hjärnskada och som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Anpassad grundskola har årskurserna 1–9. Förskoleklass finns inte i anpassad grundskola.

Eleverna följer anpassad grundskolas läroplan som har två olika kursplaner

 • ämnen, och
 • ämnesområden.

Elever i anpassad grundskola kan läsa en kombination av ämnen och ämnesområden, men också något ämne enligt grundskolans kursplan.

Utbildningen i anpassad grundskola ska ge elever en god grund för att aktivt kunna delta i samhället och för att kunna fortsätta att utbilda sig.

Elever som är mottagna i anpassad grundskola i Bollnäs kommun kan välja

Utredning inför eventuellt mottagande i anpassad grundkola

Initiativet till att göra en utredning kan komma från elevens vårdnadshavare, personal i förskola, förskoleklass eller grundskola, eller från eleven själv, men det är rektor som gör en anmälan om skolformsutredning till huvudmannen.

För att tillhöra anpassad grundskolas målgrupp krävs att elever

 • har en intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada,
 • inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Anpassad grundskola innebär vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke elever kan välja i framtiden. Hemkommunen måste därför göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om elever tillhör den anpassade grundskolans målgrupp. Utredningen består av fyra olika bedömningar

 • pedagogisk
 • psykologisk
 • medicinsk och
 • social

Pedagogisk bedömning

Görs av specialpedagog eller speciallärare. Bedömningen ska beskriva vilka förutsättningar eleven har att nå kunskapskraven i grundskolans ämnen och vilka insatser skolan har gjort för att hjälpa eleven.

Psykologisk bedömning

Görs av psykolog med syftet att ta reda på om eleven har en intellektuell funktionsnedsättning och i sådana fall i vilken grad. För att kunna göra en psykologisk bedömning behövs godkännande av elevens vårdnadshavare.

Medicinsk bedömning

Görs av skolläkare med syftet att ta reda på om det finns medicinska orsaker till att eleven har svårt att lära sig, om det kan bero på att eleven har intellektuell funktionsnedsättning eller bestående hjärnskada. För att kunna göra en medicinsk bedömning behö­vs godkännande av elevens vårdnadshavare.

Social bedömning

Görs av kurator med syftet att ta reda på om det finns andra orsaker, i eller utanför skolan, som kan bidra till att eleven har svårt att lära sig.

Rätt att tacka ja eller nej

När alla fyra bedömningar är gjorda sammanställs de i en utredning som presenteras för vårdnadshavare. Innan hemkommunen kan fatta beslut om en elev ska börja i anpassad grundskola måste båda vårdnadshavarna skriftligen tacka ja till beslutet.

Det är också möjligt för vårdnadshavare att tacka nej, vilket de kan göra även om utredning visar att eleven har rätt att gå i anpassad grundskola. I dessa fall ska elever gå kvar i grundskolan som då ska se till att elev får det stöd som den behöver.

Även efter att eleven börjat i anpassad grundskola kan vårdnadshavare, när som helst under elevens skolgång, begära att eleven får gå över till grundskolan.

I Bollnäs kommun kan elever som mottagit rätten till anpassad grundskola välja att få sin utbildning i anpassad grundskoleklass eller integrerad i grundskoleklass. Det innebär att elever får sin undervisning i en grundskoleklass, men att denne läser och bedöms utifrån anpassad grundskolas kursplaner.

Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassad grundskolas ämnen, läser eleven istället ämnesområden

 • Estetisk verksamhet
 • Kommunikation
 • Motorik
 • Vardagsaktiviteter
 • Verklighetsuppfattning

Betyg i anpassad grundskolas ämnen

Om elevers vårdnadshavare begär det, ska betyg sättas i anpassad grundskolas ämnen i slutet av varje termin från och med årskurs 6 eller när ett ämne har avslutats. Om betyg inte begärts ska elever istället få ett skriftligt omdöme i ämnet.

Betygsskalan i anpassad grundskola har endast fem steg, A, B, C, D och E. Betyget F används inte. Om elevers kunskaper inte motsvarar kunskapskravet för betyget E eller högre ska betyg inte sättas.

I anpassad grundskola får elever blockbetyg i NO och SO istället för ett betyg i historia, religion etc.

Om elever i anpassad grundskola läst något ämne enligt grundskolans kursplaner gäller de bestämmelser som finns för betygssättning i grundskolan.

Skriftliga omdömen i ämnesområden

I ämnesområden sätts inga betyg utan läraren lämnar i stället ett skriftligt omdöme, vilket bygger på en kontinuerlig dokumentation och bedömning av elevers kunskapsutveckling utifrån läroplanen.

Intyg och studieomdöme efter avslutad utbildning

Elever ska efter avslutad anpassad grundskola få intyg om den utbildning de genomgått. Om en elever eller deras vårdnadshavare begär det, ska intyget kompletteras med ett allmänt studieomdöme. Studieomdömet ska avse elevers möjlighet att bedriva studier (Skollagen 2010:800).

Inom skolformen anpassad grundskola ingår inte förskoleklass och därför finns det olika alternativ att välja för ditt barn.

 • Barnet börjar i förskoleklass i grundskolan. Vårdnadshavare väljer skola i Skolplatsen.
 • Vårdnadshavare ansöker om uppskjuten skolstart av särskilda skäl, vilket till exempel kan vara att barnet har en intellektuell funktionsnedsättning. Ansökan om uppskjuten skolplikt görs i e-tjänsten. Om ansökan beviljas går barnet kvar på förskolan ytterligare ett år, då även en skolformsutredning inför eventuellt mottagande i anpassad grundskola ska göras. Vårdnadshavare kan därefter välja om barnet ska börja förskoleklass vid 7 års ålder eller gå direkt till årskurs 1 i anpassad grundskola.
 • Vårdnadshavare kan även ansöka om att barnet börjar i anpassad grundskolas årskurs 1 som sexåring, om barnet bedöms ha förutsättningar för det. Skolformsutredning för mottagande i anpassad grundskola måste då göras senast vårterminen det år barnet fyller sex år.

Val till förskoleklass och årskurs 7 görs av dig som vårdnadshavare i Skolplatsen.

När du som vårdnadshavare ska göra ett skolval för ditt barn är du välkommen att kontakta elevhälsans speciallärare med inriktning anpassad grundskola för att få hjälp med studiebesök vid någon av kommunens skolor.

Efter anpassad grundskola kan elever gå vidare till något av programmen i anpassad gymnasieskola. Betygen från anpassad grundskola gör inte elev­er behöriga att gå vidare till gymnasieskolan.

Anpassad gymnasieskolas webbplats - hufb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 april 2024 kl. 11.34

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: