Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna som ställs om avgifter i förskola och på fritidshem.

Avgiften beräknas utifrån hushållet där ditt barn är folkbokfört och den totala inkomsten för de vuxna i hushållet. Bollnäs kommun använder sig av maxtaxa, villket innebär att det finns en övre gräns för hur hög avgiften får bli.

Kom ihåg att skicka in en ny inkomstanmälan om hushållets inkomst ändras. Ändringen gäller från och med månaden efter uppgiften inkommer till kommunen.

Du betalar samma avgift för plats i kommunal och i fristående förskola.

Med ett hushåll menas ensamstående och gifta eller sambor som är folkbokförda på samma adress. Alla vuxna i hushållet ska redovisa sin inkomst, även om någon i hushållet inte är vårdnadshavare till barnet.

Du betalar för platsen, inte för den tid ditt barn är i förskolan och du betalar därför avgiften årets alla månader (12 månader).

Från och med det år ditt barn fyller tre går det på kostnadsfri allmän förskola som är avgiftsfri från och med 1 september till och med 31 maj.

Mellan den 1 juni och 31 augusti betalar du full avgift för ditt barns plats även om ditt barn inte är på förskolan under sommaren.

Avgiften räknas ut efter hushållets inkomst per månad och före skatt. Inkomst som beräknas är skattepliktiga inkomster, till exempel

 • lön före skatt
 • sjukpenning
 • föräldrapenning
 • utbildningsbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • vårdbidrag (omvårdnadsdelen)
 • starta eget-bidrag
 • bidrag vid militär tjänstgöring
 • konfliktersättning
 • aktivitetsstöd
 • pension (inte barnpension)
 • familjehemsersättning (arvodesdelen är skattepliktig)
 • efterlevandeskydd

Med inkomst menar vi inte

 • studielån
 • studiebidrag
 • rekryteringsbidrag (via CSN)
 • handikappersättning
 • försörjningsstöd (socialbidrag)
 • underhållsstöd för barn
 • etableringsersättning
 • barnbidrag
 • bostadsbidrag
 • kapitalinkomster

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 mars 2024 kl. 16.59

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: