Tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp kan sökas av fristående skolhuvudmän för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt fritidshem.

Tilläggsbelopp för barn och elever med behov av extraordinärt stöd

Med tilläggsbelopp menas, enligt skolförordning, ersättning för

  • assistenthjälp
  • anpassning av lokaler
  • elevspecifika hjälpmedel, eller
  • andra extraordinära stödåtgärder.

Med extraordinära stödåtgärder avses åtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Det kan till exempel vara stödåtgärder för elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer kopplade direkt till enskild elev. Behovet ska vara klarlagt.

För att kommunen ska betala ut tilläggsbelopp krävs både att eleven har ett omfattande stödbehov och att det är frågan om extraordinära stödinsatser.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 november 2022 kl. 14.07

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot