Frågor och svar

Här hittar du de vanligaste frågorna som gäller skolskjuts

Om du ansökt innan den 31 maj får du ett beslut innan läsåret börjar. Om ansökan kommer in senare, handläggs den efter att läsåret börjat. Handläggningstiden är upp till sex veckor.

Det skickas hem till dig efter beslut.

Om du har ansökt via e-tjänsten får du ett meddelande med beslutet bifogat där.

Om du har ansökt på pappersblankett skickas beslutet hem till den som ansökt med brev.

Du kan alltid överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Falun. På beslutet finns information om hur du gör för att överklaga.

Om du vill ansöka om skolskjuts av andra skäl, än de som du lämnade in först, måste du lämna in en ny ansökan.

Om ditt barn har flyttat eller ska flytta måste du meddela det till skolskjutshandläggare, se kontaktuppgifter nedan.

Om ditt barn fortfarande har behov av skolskjuts från den nya adressen måste du som vårdnadshavare lämna in en ny ansökan.

Ditt barn har rätt till skolskjuts från båda vårdnadshavares adress endast om det bor ungefär lika mycket hos båda enligt ett fastschema. Varannan helg är inte tillräckligt mycket för att få skolskjuts.

Om det uppstår någon form av merkostnad för kommunen. Det kan vara:

  • elev som behöver ett busskort som den annars inte skulle fått,
  • elev som behöver åka taxi och resor inte kan samordnas,
  • att man gör ändringar i busslingor, alltså att bussen stannar vid en till hållplats,
  • att elev inte ingått i planeringsunderlaget. Vid planering av bussar under våren, beräknas platser utifrån hur många elever som är inskrivna på skolan till höstterminen som sin placeringsskola.

Nej, skolskjuts beviljas från en uppsamlingsplats fram till skolan.

Nej, du har enbart rätt till skolskjuts mellan en uppsamlingsplats i närheten av hemmet till din skola. Du får inte kliva av eller på någon annanstans även om bussen stannar där.

Intyget ska handla om vilken förmåga ditt barn har att ta sig till skolan från hemmet. Det är enbart färdvägen som bedöms, det tas inte hänsyn till om ditt barn exempelvis blir trött i skolan genom att ta sig dit själv.

Som förälder har du ett större ansvar desto yngre ditt barn är. Du ansvarar för att träna ditt barn i trafiken och i de trafikförhållanden som råder där ni bor, till exempel ingår det att träna ditt barn på vägen till uppsamlingsplatsen och hur en bussresa går till, exempelvis att plinga vid hållplats.

Vårdnadshavare ansvarar för sitt barn

  • på vägen mellan hemmet och hållplatsen/uppsamlingsplatsen,
  • under väntetider på hållplatsen/uppsamlingsplatsen till dess att barnet stiger på buss eller i taxi.

Vårdnadshavare ska se till

  • deras barn kommer i god tid till hållplatsen/uppsamlingsplatsen,
  • att deras barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt.

Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de fastställda uppsamlingsplatserna.

Om elever missar buss/taxi är vårdnadshavare ansvariga för att elever tar sig till skolan.

Om ditt barn skadar sig kan hen, via kommunens försäkringsbolag och om kriterierna uppfylls, få tillfällig skjuts. Det är du som vårdnadshavare som initierar behovet med kommunens försäkringsbolag (se under rubriken Tillfällig skolskjuts).

Om inte kommunens försäkring eller ditt barns privata försäkring täcker skolskjuts under perioden, kan ditt barn komma att beviljas tillfällig skolskjuts.

Det är du och ditt barn som ansvarar för att skicka in relevanta underlag, exempelvis medicinska utlåtanden, och styrka att ditt barns försäkring inte täcker resan.

Ditt barn beviljas inte skolskjuts till en annan kommun.

När ditt barn beviljades resa med taxi fick du också med ett informationsblad om vilka du ska kontakta. Det är skolskjutshandläggare i Bollnäs som tar beslut om resorna, men det är Serviceresor som hanterar taxiresor efter att beslutet är taget.

Du kan nå serviceresor på telefon 0270-741 75, endast kontorstid, det vill säga mellan klockan 7 och 16 kan du boka resa. Avboka kan du göra dygnet runt. Handläggningstid för ändringar i serviceresor är 3-5 dagar.

Det är du som vårdnadshavare som ansvarar för att ditt barn tar sig till skolan. Ingen ny skolskjutsresa ordnas.

Nej, skolskjuts beviljas mellan en uppsamlingsplats i närheten av ditt hem och ditt barns skola samt är anpassad efter skolans tider. Inga resor till och från fritids ordnas.

Undantag görs för elever i anpassad grundskola efter en individuell bedömning.

Barn som är beviljade korttidsboende enl Lagen om stöd och service (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL) och som är beviljade skolskjuts kan få skjuts till och från boendet om de uppfyller kraven.

Resor till och från familjehem kan också beviljas om elever uppfyller kraven för skolskjuts i övrigt.

Generellt kan ditt barn inte få skolskjuts för att det är vinter. Skolskjuts kan endast beviljas av trafiksäkerhetsskäl. Snö och halka kan exempelvis utgöra en oangelägenhet, men är nödvändigtvis inte trafikfarligt.

Lika gäller för mörker där pannlampa kan ge belysning och reflexer kan användas så att ditt barn syns för andra trafikanter.

Du kan ansöka för skolskjuts med hänvisning till kraftigt försämrade trafikförhållanden. Handläggningstiden är upp till sex veckor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2024 kl. 16.54

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: