Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ligger underordnad miljö- och byggnämnden.

Här kan du läsa om vilka ansvarsområden varje verksamhetsområde har.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för handläggning av bostadsanpassningsbidrag och energi- och klimatrådgivning. På enheten finns även en registrator och en förvaltningsekonom.

Enheten hanterar bygglovsansökningar, anmälningar, förhandsbesked, strandskyddsärenden och tillsynsärenden samt gör inspektioner vid nybyggnationer. Inom enheten handläggs också bostadsanpassningsbidrag.

Miljöenheten bedriver tillsyn samt ger stöd och information inom miljöskydd-, hälsoskydd- och livsmedelsområdet samt miljöövervakning inom områdena vatten, luft, buller, mark och strålning.

Miljöskyddsområdet innefattar bland annat tillsyn på verksamheter som kan påverka miljön, exempelvis utsläpp till mark, vatten och luft.

Hälsoskyddsområdet innefattar bland annat tillsyn på verksamheter som kan påverka människors hälsa, exempelvis buller, fukt, radon i inomhusmiljön.

Livsmedelsområdet innefattar bland annat kontroller hos verksamheter för att säkerställa att mat och dricksvatten är säker att äta och dricka, samt att inga kunder blir lurade om matens innehåll.

Kart- och mätenheten ansvarar för förvaltning av Bollnäs kommuns baskarta och producerar grundkartor och nybyggnadskartor som underlag i plan- och bygglovsprocessen.

Kart- och mätenheten tar fram namnförslag till vägar och allmänna platser samt arbetar med utveckling, förvaltning och support av våra geodatabaser.

Planenheten ansvar för planering av Bollnäs kommuns mark- och vattenområden. I planeringen ingår översikts- och detaljplanering samt strategisk samhällsplanering kopplat till natur, vatten, trafik och kollektivtrafik. På enheten finns planarkitekter, stadsarkitekt, planhandläggare, kommunekolog, kommunlimnolog och infrastrukturstrateg.

Planenheten tar fram detaljplaner, planprogram och handlägger ansökningar om planbesked. Inom planenheten hanteras också frågor inom gestaltning, arkitektur och kulturmiljö.

Inom strategisk samhällsplanering ansvar enheten för att ta fram och följa upp kommunens antagna kommunövergripande styrdokument till exempel översiktsplaner, naturvårdsprogram, grönstrukturprogram, trafikstrategi, cykelplan och riktlinjer för bostadsförsörjning med mera.

Enheten samordnar projekt inom återställning av naturområden och vatten. Enheten är också ansvarig för samordning av invasiva arter, sjökalkning samt remisser kopplade till mark- och vattenanvändning.

Planenheten har ansvaret för kontakten och samordningen mot Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och myndigheter kopplade till samhällsplanering, vatten-, natur- och trafikfrågor.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 november 2023 kl. 10.40

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: