Socialförvaltning

Socialnämnden med dess förvaltning, Socialförvaltningen, utreder och ger olika former av stöd och insatser efter individers och familjers behov. Äldre personer, personer med funktionsnedsättning, barn, unga och deras familjer, personer med försörjnings- och/eller beroendeproblematik samt brottsutsatta utgör de huvudsakliga målgrupperna.

Socialförvaltningen leds av förvaltningschef och är organiserad i fem verksamhetsområden som du kan läsa om nedan. Antal medarbetare totalt är cirka 1 200, där merparten arbetar inom äldreomsorgen.

Kommunal hälso- och sjukvård ges vid särskilt boende för äldre personer, korttidsboende och till dem som enligt hemsjukvårdsavtal har rätt till att få sjukvård i hemmet. Hälso och sjukvård ges i form av insatser från sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Bland annat:

 • Kommunal hälso- och sjukvård i hemsjukvård och särskilt boende.
 • Rehabilitering
 • Anhörigstöd ger stöd till anhöriga genom bland annat avlösning, dagverksamhet och anhörigrupp.
 • Demenssjuksköterska
 • Trygg hemgång

Individ- och familjeomsorgen arbetar med att ge stöd och hjälp till familjer och har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden.

 • Biståndsenhet
 • Barn- och ungdomsenhet
 • Placeringsenhet
 • Vuxenenhet
 • Försörjningsstödsenhet
 • Konsumentvägledning/budgetrådgivning
 • Familjerätt
 • Familjebehandlarenhet
 • Beroendecentrum
 • Familjecentrum
 • Familjerådgivning

Verksamhetschef
Kristina Andersson
Telefon: 0278-252 89
E-post: kristina.andersson@bollnas.se

Stöd till funktionsnedsatta ska säkerställa att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Stödet är bland annat:

 • Gruppbostäder och boendestöd
 • Bostad först och stödboende
 • Personlig assistans
 • Daglig verksamhet
 • Personligt ombud

Hemtjänst syftar till att enskilda kan bo kvar hemma och känna sig trygg i vardagen. Insatsen kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Särskilt boende finns för dem som har ett stort och långvarigt behov av vård och omsorg. På boendet finns tillgängligt stöd och omsorg dygnet runt. Utöver den egna lägenheten finns alltid gemensamma utrymmen för samvaro.

Det här är Bollnäs kommuns särskilda boenden:

 • Gutenberg i centrala Bollnäs
 • Karlslund i centrala Bollnäs
 • Ängslunda i Arbrå
 • Hällagården i Kilafors

Enheten är förvaltningsövergripande och stöttar hela förvaltningen:

 • Verksamhetsutveckling
 • Systemförvaltning
 • Dokumenation
 • Ekonomi
 • Uppföljning
 • Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2024 kl. 13.20

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: