Socialförvaltning

Socialförvaltningen är underordnad socialnämnden och dess uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp.

Vård och Omsorgs verksamhet regleras av socialtjänstlagen (SOL), lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS).

Här kan du läsa om vilka ansvarsområden varje verksamhetsområde har.

Anhörigstöd ger stöd till anhöriga genom bland annat avlösning, dagverksamhet och anhörigrupp.

Biståndshandläggaren ansvarar för behovsbedömning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Behovsbedömningens huvudsyfte är att fatta beslut om vilka hjälpinsatser som behövs utifrån den enskildes behov.

Individ- och familjeomsorgen arbetar med att ge stöd och hjälp till familjer och har ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Det omfattar alla barn i åldern 0-18 år i vissa fall ungdomar upp till och med 20 år. Vi ska erbjuda barn och föräldrar skydd och stöd i olika situationer.

 • Mottagningsenhet: Tar emot anmälningar, ansökningar gällande barn och ungdomar 0-18 år
 • Utredningsenhet barn och ungdom: Utredningar och insatser till barn och ungdomar 0-18 år
 • Placeringsenhet: Rekryterar familjehem och följer upp vård av placerade barn och unga i familjehem och Hem för vård eller boende
 • Vuxenenhet: Utredningar och insatser med annan problematik än försörjningssvårigheter
 • Försörjningsstödsenhet
 • Konsumentvägledning/budgetrådgivning
 • Familjerätt
 • Öppenvårdsenhet: Ger stöd till familjer och enskilda i öppenvård
 • Beroendecentrum
 • Hem för vård eller boende och stödboende för ensamkommande barn och unga
 • Familjecentrum
 • Familjerådgivning

Omsorgen om personer med funktionsnedsättning ger stöd och service till funktionsnedsatta barn, ungdomar och vuxna.

Personer med funktionsnedsättning ska kunna delta aktivt i samhällslivet, vilket kan ge en hög självständighet och god livskvalité. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra , i gemenskap med andra. Vår ambition är att ge ett personligt, anpassat och välfungerande stöd utifrån var och ens behov och önskemål.

Inom äldreomsorgen ingår ansvaret för hemtjänst, särskilt boende, korttidsplatser, hemsjukvård och trygghetstelefoner.

Det här är Bollnäs kommuns särskilda boenden:

 • Gutenberg i centrala Bollnäs
 • Karlslund i centrala Bollnäs
 • Ängslunda i Arbrå
 • Hällagården i Kilafors

Sidinformation

Senast uppdaterad:
20 maj 2022 kl. 10.45

Sidfot