Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen ligger underordnad kommunstyrelsen och arbetar med kommuncentrala uppgifter.

Här kan du läsa om vilka ansvarsområden varje verksamhetsområde har.

Service- och administrationsenheten

Nämndadministrationsenheten

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten samordnar Bollnäs kommuns arbetsmarknadspolitiska och arbetsbefrämjande åtgärder gällande ungdomar, långtidsarbetslösa, personer med funktionsnedsättning, med arbetshandikapp, utrikesfödda och flyktingar samt personer som uppbär ekonomiskt bistånd.

Enhetens huvudsakliga uppgift är att stödja den enskilde individen i syfte att öka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden.

Det sker i individuellt utformade insatser såsom exempelvis:

 • arbetspraktik
 • arbetsträning
 • coachning
 • förstärkt arbetsträning
 • språkpraktik
 • vägledningspraktik
 • sysselsättning
 • vägledning
 • anställningar.

Arbetet sker i samarbete med arbetsförmedling, socialförvaltning, försäkringskassa samt övriga samarbetspartners inom såväl offentlig som privat sektor.

Arbetsmarknadsenheten har ansvaret för Kommunala Aktivitetsansvaret i Bollnäs kommun. Ungdomar mellan 16-20 år som inte påbörjat, som har avbrutit eller inte har fullföljt sin gymnasieutbildning ska erbjudas individuella aktiviter. Syftet är att motivera ungdomarna att i första hand påbörja eller återuppta en utbildning.

Arbetsmarknadsenheten består av flertalet olika verksamheter som du kan läsa mer om på sidan Praktik och arbetsträning.

Samt projektsamordning inom enheten.

Flyktingverksamheten

Inom Flyktingverksamheten arbetar vi utifrån tre huvuduppdrag, flyktingmottagande, integration och information.

Flyktingmottagande

Flyktingmottagningen i Bollnäs ansvarar för kommunens flyktingmottagande. Kommunens flyktingmottagande arbetar för att flyktingar så snabbt som möjligt ska kunna bli en del av samhället.

Flyktingmottagningen arbetar med insatser för att underlätta integration och etablering. Det innebär bland annat stöd för klienter med att skapa kontakt med exempelvis samordnare för skola och arbete, bank, Skatteverket, Försäkringskassan, sjukvård och föreningsliv.

Integration

Vi arbetar aktivt tillsammans med andra verksamheter, organisationer och föreningar för att främja integrationen i kommunen.

Inom ramen för integrationsarbetet driver vi Mötesplats Gärdet som vi lånar ut till verksamheter, föreningar och organisationer för aktiviteter som främjar integration.

För att etablera kontakter mellan klienter och civilsamhället arbetar vi med bland annat föreningsmatchning (i samarbete med Föreningsalliansen).

Vi arbetar även med projekt. Det gör vi för att möjliggöra för oss själva och andra att prova olika idéer för att hitta arbetssätt som ökar integrationen i vår kommun.

Information

Vi ger också information om flyktingsituationen och flyktingmottagandet. Vi kommer gärna till er verksamhet, företag, skola, organisation eller förening för att berätta mer och svara på era frågor.

Bosättning av massflyktingar

Vi ansvarar för att ordna boendeplatser till flyktingar som anvisas till kommunen enligt massflyktsdirektivet. Detta innebär att ställa iordning lägenheter samt introducera boendet för aktuella personer.

Ekonomienheten arbetar med:

 • Övergripande ekonomisk planering
 • Års- och flerårsbudget
 • Placerings- och finansieringsfrågor
 • Redovisning och bokslut
 • Utbetalningar
 • Debitering och fakturahantering
 • Uppföljning och utvärdering
 • Sakförsäkringar
 • Föreningsbidrag
 • Lotteritillstånd

Inköpsenheten har följande arbetsuppgifter:

 • Övergripande arbete med hela inköpsprocessen
 • Produktionsplanering för kommande upphandlingar
 • Genomför offentliga upphandlingar för kommunen, kommunala bolag, kommunalförbund och Inköpssamverkan Mitt
 • Genomför eller hjälper verksamheterna genomföra direktupphandlingar
 • Genomför eller hjälper verksamheterna genomföra avrop och förnyade konkurrensutsättningar
 • Administrerar avtal som är övergripande för kommunen
  Följer upp av avtalstrohet
 • Stödjer verksamheterna i upphandlings- och inköpsrelaterade frågor
 • Administrerar överprövningsärenden
 • Administrerar utlämnande av allmänna handlingar gällande upphandlingar

IT-enheten ansvarar för att serva kommunens användare genom att arbeta med support, system och underhåll.

Kommunikationsenheten har ett övergripande strategiskt och operativt ansvar för Bollnäs kommuns interna och externa kommunikation.

Kommunikationsenhetens uppdrag är att stödja och utbilda kommunledningen och verksamheterna i kommunikationsfrågor, arbeta strategiskt och operativt med intern och extern kommunikation samt stärka varumärket Bollnäs kommun som kommun, som plats och som arbetsgivare.

Kommunikationsenheten ansvarar bland annat för Bollnäs kommuns:

 • webbplats bollnas.se
 • digitala skylt utmed riksväg 50 och 83 i höjd med Gärdet
 • sociala medier
 • intranät
 • e-tjänsteplattform
 • press- och mediafrågor
 • grafiska profil och varumärkesplattform
 • live-sändningar av kommunfullmäktige

samt förvaltning av de system och kanaler som krävs för att utföra uppdraget.

Består av verksamheterna allmänkulturen, biblioteken, kulturhuset, fritidsgårdarna, kulturskolan, konsthallen och turistbyrån.

Kulturenheten styrs av kulturnämnden.

Näringslivs- och utvecklingskontorets uppdrag är att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt i hela Bollnäs kommun och vänder sig till kommunens invånare, företag, föreningar och offentliga verksamheter.

De övergripande arbetsområdena är:

 • Starta & driva företag.
 • Mötesplatser och nätverk.
 • Landsbygdsutveckling.
 • Kapital, stöd och bidrag.
 • Turismutveckling.
 • Etableringar.
 • Riktade insatser.

Personalkontoret arbetar med övergripande personalpolitiska frågor och följer också upp hur de hanteras i verksamheten. De bistår också kommunstyrelsen med att teckna, tolka och följa upp lagar, avtal och bestämmelser inom det arbetsrättsliga området.

De ansvarar för utbetalning av löner och arvoden samt hanterar pensionsfrågor och kommunens arbetsmarknadsförsäkringar. Dessutom ger de service till förvaltningarna i deras löpande personalarbete.

Utvecklingsenheten har ett övergripande ansvar att leda arbetet mot kommunfullmäktiges mål.

Utvecklingsenhetens uppdrag är att:

 • ta fram politiska underlag och vara ett stöd för förvaltningar, ledning och politik
 • bistå med spetskompetens inom politiskt prioriterade områden på övergripande nivå
 • tillsammans med kommunledningen utveckla och förbättra kommunens styrning och ledning
 • verka i och för koncernen Bollnäs kommun

Enheten består av strateger (inom miljö, folkhälsa och digitalisering), kvalificerad utredare, tillgänglighetssamordnare, kvalitetsutvecklare inom informationsförvaltning, process och projektledare.

Överförmyndarenheten kontrollerar hur ställföreträdare (förmyndare, gode män och förvaltare) sköter sina uppdrag.

Syftet med verksamheten är att förhindra rättsförluster för de personer som inte själv kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Överförmyndarnämnden rekryterar och utbildar ställföreträdare både för ensamkommande barn och för vuxna.

Överförmyndarenheten styrs av överförmyndarnämnden.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2024 kl. 14.18

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: