Skadedjur

Vad som räknas som skadedjur beror på var djuren dyker upp och om de påverkar din hälsa eller miljön. Det är fastighetsägarens ansvar att åtgärda problem med skadedjur oavsett vad som orsakat problemen.

Skadedjur och ohyra kan skapa problem i en fastighet genom att angripa livsmedel, textilier eller träslag. Mjölbaggar, silverfiskar, ängrar, myror, vägglöss och flugor räknas som ohyra.

En insekt klassas som ohyra när den finns på olämplig plats i olämpligt antal. Detsamma gäller för skadedjur och hit räknas till exempel möss, råttor, sorkar, kråkfåglar, måsar och vissa duvarter. Bara en (1) råtta anses inte som en olägenhet för människors hälsa. Däremot bör man gå vidare om det uppmärksammats flertalet råttor.

Vilda djur som rådjur, grävlingar och vildkatter räknas också som skadedjur om de skapar problem vid din bostad.

Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent i bostadsutrymmen, lagerlokaler, balkonger och liknande, så att insekter inte får chans att föröka sig.

Fastigheten bör vara råttsäkrad så att gnagare inte kan komma in. Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.

Vid större angrepp av skadeinsekter eller skadedjur bör du kontakta det saneringsföretag som ditt försäkringsbolag rekommenderar.

Sanering med bekämpningsmedel på allmän plats måste göras av ett saneringsföretag. De bekämpningsmedel som används ska vara godkända av Kemikalieinspektionen .

Fastighetsägaren, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens styrelse har det huvudsakliga ansvaret för att åtgärda problem med ohyra och skadedjur. Detta gäller även i de fall där hyresgästen har orsakat ohyran.

Om du som fastighetsägare har problem i din fastighet ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera att du har en skadedjursförsäkring. Därefter kontaktar du det saneringsföretag som försäkringsbolaget rekommenderar.

Hyresgäster som har problem med skadedjur eller ohyra i sin bostad eller inom fastigheten ska kontakta värden, förvaltaren eller bostadsrättsföreningens ordförande.

Om vi får återkommande klagomål på fastighetsägare som inte följer ovanstående kan samhällsbyggnadsförvaltningen göra ett tillsynsärende.

Om bedömningen blir att det föreligger risk för människors hälsa kan miljö- och byggnämnden förelägga fastighetsägaren (eller den som nyttjar bostaden) att vidta åtgärder enligt Miljöbalken.

Äger du en villa eller ett radhus så ansvarar du själv för att hålla skadedjur och ohyra borta. En skadedjursförsäkring kan ingå i din villa- eller hemförsäkring. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.

Vi som kontrollmyndighet har tillsyn av verksamheter, där vi kontrollerar att den som använder lokalen tar sitt ansvar enligt miljöbalken.

Det handlar om att använda lokalen på ett sådant sätt att den hålls fri från ohyra och att det vidtas åtgärder i de fall som ohyra orsakar olägenheter för människans hälsa.

Enligt 9 kap 9 § miljöbalken (MB) ska bostäder och lokaler för allmänna ändamål användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer och hållas fria från ohyra och andra skadedjur.

Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

Med ”olägenhet för människors hälsa” menas störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Detta framgår av 9 kap 3 § MB.

I 34 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anges att utöver vad som gäller i 9:9 MB – ska byggnader, lokaler för annat än allmänt ändamål och anläggningar hållas fria från ohyra. Åtgärder ska vidare vidtas mot skadedjur som kan orsaka olägenhet för människors hälsa.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
15 januari 2024 kl. 14.52

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: