Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus får ibland utföra så kallade attefallsåtgärder, vilket är åtgärder som inte kräver bygglov. Däremot måste du lämna in en anmälan och få ett startbesked utfärdat innan du kan börja bygga.

Attefallsåtgärder som kräver anmälan

I bostadshusets omedelbara närhet får du bygga en eller flera fristående attefallshus. Det kan vara ett komplementbostadshus (bostadshus) eller en komplementbyggnad som garage, förråd, gäststuga eller liknande.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:

 • den totala byggnadsarean får vara högst 30 m²
 • den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 4,0 meter
 • placering minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att placera ett attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det.
 • mot gata och annan allmän plats ska avståndet alltid vara minst 4,5 meter, annars krävs bygglov
 • placering minst 30,0 meter från järnväg
 • inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att det inte är utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området
 • om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret

Det krävs oftast inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på högst 15 m2 på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska vara en attefallstillbyggnad:

 • den får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • en- eller tvåbostadshuset har inte byggts till med en attefallstillbyggnad tidigare
 • den får ha högst 15,0 m2 bruttoarea
 • den får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att placera ett attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det.
 • den får inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • den inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att attefallstillbyggnaden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara bygglovsbefriade attefallstakkupor:

 • får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset
 • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset
 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
 • takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att inreda en ytterligare bostad utan bygglov:

 • det ska finnas ett befintligt enbostadshus
 • inte genomförs i en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
 • inte genomförs inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att åtgärden inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Tänk på att även om attefallsåtgärderna inte kräver bygglov kan tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen bygghandläggare

  samh.bygg@bollnas.se 0278-258 10

  Telefontider

  Måndag - torsdag
  10.00- 11.30, 12.15-14.30

  Besökstider

  Efter överenskommelse.

  Postadress

  Bollnäs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 BOLLNÄS

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2024 kl. 09.00

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: