Bygglovsbefriade åtgärder

För tomter med en- eller tvåbostadshus (inklusive fritidshus) finns det byggåtgärder som varken är bygglovspliktiga eller anmälningspliktiga. De flesta byggnationer kräver en placering på minst 4,5 meter från gräns utan grannars medgivande. Det krävs alltid bygglov om du vill placera byggnationen närmare än 4,5 meter till allmän plats såsom gata, väg eller park.

Byggnadsnämnden kan dock i detaljplan eller områdesbestämmelser bestämma att åtgärden kräver bygglov. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Nedan finns exempel på bygglovsbefriade åtgärder. Observera att om du bygger inom strandskyddat område kan det krävas strandskyddsdispens även om byggnaden är bygglovsbefriad.

I anslutning till ett en- eller tvåbostadshus får du utan bygglov och anmälan bygga en skyddad uteplats. Skyddet får bestå av en mur eller ett plank.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara en bygglovsbefriad skyddad uteplats:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats.
 • Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns, annars krävs grannens medgivande.
 • Att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området, utöver detta får åtgärden vara planstridig.

Om åtgärden placeras närmare gräns än 4,5 meter från allmänplats såsom gata, väg eller park krävs bygglov.

För ett en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader får man uppföra sammanlagt 15 m² skärmtak utan anmälan eller bygglov.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att ett skärmtak ska vara bygglovsbefriat:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Skärmtaket får högst vara 15,0 m2.
 • Det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
 • Skärmtaket ska placeras minst 4,5 meter från gräns, annars krävs grannens medgivande.
 • Att skärmtaket inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området, utöver detta får åtgärden vara planstridig.

Om åtgärden placeras närmare gräns än 4,5m från allmänplats såsom gata, väg eller park krävs bygglov.

Det krävs inte bygglov eller anmälan för att i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar.

Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar som har uppförts på tomten får inte vara större än 15 m².

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara en friggebod:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Den ska vara en komplementbyggnad.
 • Den får vara högst 15,0 m2.
 • Taknockshöjden får vara högst 3,0 meter.
 • Den ska vara fristående.
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns, annars krävs grannens medgivande.
 • Att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området, utöver detta får åtgärden vara planstridig.

Om åtgärden placeras närmare gräns än 4,5 m från allmänplats såsom gata, väg eller park krävs bygglov.

För att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som inte påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt.
 • Altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Altanen ska vara en uteplats på marken.
 • Altanen får inte vara högre än 1,8 meter.
 • Altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns, annars krävs grannens medgivande.
 • Inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Om åtgärden placeras närmare gräns än 4,5 meter från allmänplats så som gata, väg eller park krävs bygglov.

Utanför ett område med detaljplan är det, i vissa fall, möjligt att uppföra en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utan bygglov.

Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".

Det krävs heller ingen anmälan för att göra en sådan komplementbyggnad.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en komplementbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov:

 • Åtgärden ska göras utanför ett område med detaljplan.
 • Komplementbyggnaden byggs utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".
 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus.
 • Komplementbyggnaden ska inte dominera över bostadshuset
 • Komplementbyggnaden ska vara fristående.
 • Komplementbyggnaden ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshuset.
 • Komplementbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från gräns.
 • komplementbyggnaden kräver inte bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

En bebyggelse räknas som "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" om bebyggelsegruppen består av minst 10-20 hus och de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, park och dylikt.

Utanför ett område med detaljplan är det möjligt att i vissa fall göra en liten tillbyggnad på ett en- och tvåbostadshus och på dess tillhörande komplementbyggnader utan bygglov.

Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".

Det krävs, i de flesta fall, heller ingen anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en tillbyggnad ska kunna uppföras utan bygglov:

 • Tillbyggnaden ska göras utanför ett område med detaljplan.
 • Den ska göras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".
 • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus.
 • Tillbyggnaden ska vara liten.
 • Tillbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från gräns.
 • Tillbyggnaden kräver inte bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

Enligt kommunens riktlinjer får man göra mindre tillbyggnader om åtgärden inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter.

Med mindre tillbyggnader avses en tillbyggnad som ökar byggnadsarean med maximalt 50 % av ursprungligt bygglov och inte har en större byggnadsarea än 30m².

För befintliga byggnader som inte krävt bygglov beräknas den tillkommande byggnads-arean från den ursprungliga byggnaden. Tillbyggnaden får inte dominera över den befintliga byggnaden.

En bebyggelse räknas som "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" om bebyggelsegruppen består av minst 10-20 hus och de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, park och dylikt.

Det krävs bygglov för murar och plank. På vissa platser får man dock uppföra murar och plank vid en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs heller ingen anmälan för att uppföra sådana murar eller plank.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en mur eller ett plank ska vara bygglovsbefriade:

 • Åtgärden ska placeras utanför ett område med detaljplan.
 • Åtgärden placeras utanför ett område med "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen".
 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus.
 • Åtgärden ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
 • Åtgärden ska placeras minst 4,5 meter från gräns, annars krävs grannens medgivande. Om åtgärden placeras närmare gräns än 4,5 meter från allmänplats så som gata, väg eller park krävs bygglov.
 • Att åtgärden inte kräver bygglov enligt de områdesbestämmelser som gäller för området.

En bebyggelse räknas som "sammanhållen bebyggelse där bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen" om bebyggelsegruppen består av minst 10-20 hus och de bebyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, park och dylikt.

Det krävs inte bygglov eller anmälan för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan. Det gäller under förutsättning att tillbyggnaden inte får strida mot detaljplanen eller placeras närmare gräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det.

Om åtgärden placeras närmare gräns än 4,5 meter från allmänplats så som gata, väg eller park krävs bygglov.

I vissa fall får en sådan tillbyggnad dock inte göras utan bygglov. Det gäller på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller även om kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglov krävs.

Inom detaljplanerat område kan solceller vara bygglovspliktiga. Det finns dock undantag från lovplikten. Dessa kriterier ska vara uppfyllda för att en solcellsanläggning ska vara bygglovsbefriad:

 • Solcellsanläggningen ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • Solcellerna ska följa byggnadens form.
 • De får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.
 • De får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
 • Att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.

Tänk på att även om installationen av solceller inte kräver bygglov, behöver de installeras säkert med hänsyn till både brandsäkerhet och med hänsyn till räddningstjänstens säkerhet vid insatser.

För byggnader som varken omfattas av detaljplan eller av områdesbestämmelser krävs det inte bygglov för solfångare och solceller.

Det krävs alltså aldrig bygglov för att sätta upp solfångare eller solceller på byggnader utanför områden med detaljplan eller områdesbestämmelser, och det gäller även om byggnaden eller området är särskilt värdefullt eller om byggnaden ligger inom ett riksintresseområde.

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske utan bygglov vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att uppställningen ska vara bygglovsbefriad:

 • Får endast uppföras nära ett en- eller tvåbostadshus.
 • Får inte placeras närmare än 4,5 meter till granne utan grannens medgivande.
 • Om placering är närmare gräns än 4,5 meter mot gata, väg eller park krävs alltid bygglov.
 • Uppställningen ska vara av säsongskaraktär.
 • Uppställningen får inte strida mot den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

I områden som inte omfattas av detaljplan får ekonomibyggnader uppföras eller byggas till på skogs- eller jordbruksfastigheter utan bygglov.

Ekonomibyggnaden ska användas för verksamheten på fastigheten. Det kan vara till exempel ladugårdar och garage för maskiner.

För att avgöra om en byggnad är en bygglovsbefriad ekonomibyggnad måste en helhetsbedömning göras där hänsyn tas till flera olika faktorer.

I rättspraxis har domstolarna tagit upp följande omständigheter som kan ge vägledning för bedömningen:

 • Om det finns en jordbruks-, skogsbruksverksamhet eller annan liknande näring.
 • Om byggnaden är till för den verksamheten eller om den hör till ett självständigt företag.
 • Byggnadens utformning och standard.

De här åtgärderna räknas inte som ekonomibyggnad:

 • Bostäder
 • Hobbyverkstäder
 • Bilgarage eller carport

Bygglov krävs för åtgärder som innebär att ekonomibyggnaden tas i anspråk eller inreds, helt eller delvis, för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller som finns angivet i det senaste lämnade lovet. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Mer information om ekonomibyggnader finns hos Boverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • För en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader krävs det inte bygglov eller anmälan för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta takbeklädnad om det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Ändrar det byggnadens eller områdets karaktär så är åtgärden bygglovspliktig.
 • Det kan vara svårt att på egen hand avgöra om en åtgärd avsevärt ändrar en byggnad eller områdets karaktär. Samhällsbyggnadsförvaltningen hjälper gärna till att bedöma om en åtgärd är bygglovspliktig eller inte.

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen bygghandläggare

  samh.bygg@bollnas.se 0278-258 10

  Telefontider

  Måndag - torsdag
  10.00- 11.30, 12.15-14.30

  Besökstider

  Efter överenskommelse.

  Postadress

  Bollnäs kommun

  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 BOLLNÄS

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 december 2023 kl. 11.20

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: