Frågor och svar

Ibland kan det uppstå frågor och funderingar kring uppdraget. Här får du svar på några vanliga frågor. Har du frågor som inte besvaras nedan är du välkommen att kontakta oss!

God man är inte anställd och lyder därmed inte under offentlighets- och sekretesslagens regler om till exempel tystnadsplikt och utlämnande av handlingar. En god man ska dock agera för sin huvudmans bästa och har en moralisk tystnadsplikt.

Vårdslös hantering av personuppgifter kan leda till att man inte lägre anses lämplig för uppdraget och kan entledigas av överförmyndaren. Skadeståndsansvar kan uppkomma om huvudmannen lider ekonomisk skada på grund av gode mannens agerande.

Som god man eller förvaltare ingår det att bevaka din huvudmans rätt i det dödsbo där huvudmannen nämns som dödsbodelägare eller testamentstagare och att aktivt bevaka huvudmannens rätt vid upprättande av de dokument (till exempel arvskifteshandling) som ingår i processen. Detta innebär dock inte att du måste bli expert på arvs- och testamentsfrågor. Om förhållandena är komplicerade bör du anlita kvalificerad hjälp.

Börja dock alltid med att ta kontakt med överförmyndarenheten i dessa situationer.

Överförmyndarspärren är ett skydd för huvudmannen och innebär att god man eller förvaltare inte kan ta ut medel från kontot utan överförmyndarens tillstånd. Huvudregeln är att samtliga av huvudmannens konton och fondkonton ska vara överförmyndarspärrade.

För att kunna sköta de vardagliga betalningarna, det vill säga sådana utgifter som hör till den dagliga hushållningen, kan den gode mannen ha tillgång till ett transaktionskonto utan överförmyndarspärr. Vid ett godmanskap får huvudmannen fritt disponera över alla sina tillgångar, överförmyndarspärren gäller då således endast mot den gode mannen. Vid förvaltarskap gäller spärren både mot förvaltarens och huvudmannens uttag.

I Svenska Bankföreningens faktablad gällande godmanskap står:
”I samband med att en god man utses ska banken så snart den fått kännedom om ett godmanskap överförmyndarspärra den enskildes konton mot den gode mannens uttag. Detta görs utan särskilt beslut av överförmyndaren. Normalt får den gode mannen ha ett konto för den dagliga hushållningen (”det fria kontot”) utan överförmyndarspärr medan övriga konton förses med överförmyndarspärr.”
Samma sak gäller vid förvaltarskap.

För att ta ut pengar från ett spärrat konto ska en ansökan fyllas i och skickas till överförmyndaren. Ansökningsblankett hittar du under Självservice - samtycke för uttag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För ansökan om uttag från omyndigs överförmyndarspärrade medel ladda ner blanketten:

Ansökan om uttag från omyndigs överförmyndarspärrade medel (pdf) Pdf, 24.2 kB, öppnas i nytt fönster.

I ansökan ska framgå från vilket konto uttaget ska göras, hur stort belopp som önskas tas ut och vad pengarna ska användas till. Ansökan undertecknas av god man/förvaltare och huvudmannen, om denne förstår vad saken gäller. Om det är ett uttag från en underårigs spärrade konto krävs båda förmyndarnas underskrift vid gemensam vårdnad. Är den underårige över 16 år krävs även dennes underskrift.

Uttagsmedgivandet gäller i tre veckor från beslutsdatum. Nyttjade medel ska redovisas till Överförmyndaren inom angiven tid enligt beslut om samtycke till uttag (i de fall det finns en tid angiven i beslutet).

Att flytta ett belopp från ett spärrat konto till ett annat spärrat konto ses inte som ett uttag. Därför krävs ingen ansökan om uttag och inte heller något godkännande från överförmyndaren.

Om huvudmannen betalar arvodet till sin ställföreträdare är det viktigt att du gör följande i rätt ordning;

1. På skatteverket hittar du en hjälpblankett för uträkning av hur mycket. ”Hjälpblankett för god man” SKV 4882 Hjälpblankett för god man (SKV 4882) | Skatteverket Länk till annan webbplats.

Ta ut ditt arvode enligt arvodesbeslutet som du fått från överförmyndaren: Nettoarvodet samt ev. kostnadsersättning och milersättning sätter du in på ditt konto.

2. I samband med att du tar ut ditt arvode ska du även skicka in blanketten "Förenklad arbetsgivardeklaration" SKV 4805 till Skatteverket. Förenklad arbetsgivardeklaration (SKV 4805) | Skatteverket Länk till annan webbplats.

3. Skatt (30% på arvodet) och arbetsgivaravgift ska betalas in till Skatteverket senast den 12:e i månaden efter att du tagit ut ditt arvode (exempel: om du tar ut arvodet i maj så ska skatt och arbetsgivaravgift betalas in till Skatteverket senast den 12 juni). Detta ska betalas in till huvudmannens skattekonto och du anger huvudmannen som inbetalare. Om detta inte görs i rätt ordning så uppstår det kostnader för huvudmannen i form av ränta. Som ställföreträdare får du inte medverka till att huvudmannen drabbas av extra kostnader och kan därför bli ersättningsskyldig om kostnaden uppkommit på grund av din oaktsamhet. Om du inte kan ta ut hela ditt arvode på en gång, vänligen kontakta Skatteverket för rådgivning hur du ska redovisa.

Är du på väg att ta uppdrag som exempelvis nämndeman, fastighetsmäklare, advokat eller ansvarig utgivare? Då kan vissa myndigheter kräva att du lämnar ett bevis på att du inte har en förvaltare. Ett sådant bevis begär du enklast ut genom vår e-tjänst.

Kontakt

 • Överförmyndarenheten

  overformyndare@bollnas.se 0278-250 04

  Telefontider

  Måndag–tisdag kl. 10.00-12.00

  Torsdag kl. 11.00-12.00
  Fredag kl. 10.00-12.00

  Besökstider

  Receptionen är öppen på måndagar och torsdagar mellan klockan 13.30–15.30 för kortare drop-in-besök för att t.ex hämta blanketter.

  Besöksadress

  Collinigatan 12
  821 80 Bollnäs

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Överförmyndarenheten
  821 80 Bollnäs

  Fax

  0278-252 03

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 januari 2024 kl. 09.35

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: