Farthinder

Ofta kontaktas vi av invånare och vill att vi ska placera ut farthinder eftersom bilister kör för fort utmed gatan där de bor. Vi önskar att vi kunde tillmötesgå alla önskemål, men riktigt så enkelt är det inte.

Det är alltid du som bilförare som har ansvaret att framföra ditt fordon i rätt hastighet så att ingen skadas.

Du som bilist i ett bostadsområde måste tänka på att det kan finnas barn som kan rusa ut på gatan. Hastigheten måste vara så låg att du har en rimlig chans att hinna stanna om något oväntat händer.

Rätt hastighet på vägar och gator är en förutsättning för att minska antalet döda och skadade i trafiken. Håller vi hastighetsgränserna kan vi tillsammans rädda liv varje år.

Det finns både för- och nackdelar med farthinder. Det har absolut en hastighetsdämpande effekt men det gör även att räddningsfordon får svårt att hinna fram i tid.

Om vi skulle tillmötesgå alla önskemål om farthinder skulle de finnas utplacerade på i stort sett varenda gata i våra tätbebyggda områden.

Vi är restriktiva med farthinder även av andra anledningar:

  • Det finns risk att cyklister inte uppfattar farthinder då det är mörkt och kan då skada sig allvarligt.
  • Farthinder kan lätt bli en lekplats för barn eftersom de invaggas i en falsk trygghet.
  • Vissa förare tenderar att öka hastigheten för att hinna igenom farthindret före mötande bilister.

Vi bidrar till trafiksäkerheten i tätbebyggda områden genom att vi, när vi bygger om gator, smalnar av dem och sätter kantstenar. Det gör att hastigheten sänks.

Vi gör även ytterligare avsmalningar vid gångpassager och vid vissa busshållplatser.

Just nu bygger vi dessutom 2,4 kilometer nya gång- och cykelväg som även det ökar trafiksäkerheten i Bollnäs stad.

I Bollnäs kommun följer vi Trafikverkets program ”Rätt fart för staden” där en bashastighet på 40 km i timmen gäller i tättbebyggt område, utom vid skolor samt vid högt trafikerade gångpassager där 30 kilometer i timmen gäller.

Polisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brott som sker i vägtrafikmiljön. Vid överträdelse av hastighetsbegränsningar riskerar du att behöva betala böter.

Vi som kommun beslutar om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där kommunen är väghållare.

Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar.

Trafikverket beslutar om grundföreskrifter för hastigheterna 80-120 kilometer i timmen på de statliga vägarna.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 februari 2024 kl. 07.30

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: