Vägarbeten

Vi och andra aktörer utför vägarbeten som kan påverka dig som befinner dig i Bollnäs kommun.

Det kan vara allt från nya planteringar som ska anläggas, till ny asfalt på en väg eller att ett elbolag lägger nya ledningar. Det kan även påverka trafiken.

Alla vägar och gator har någon som ansvarar för skötsel och underhåll. Det kan vara vi, Trafikverket, en vägsamfällighet eller en privatperson. De kallas väghållare. Gatorna utsätts för stora påfrestningar på grund av väder och vind och måste underhållas kontinuerligt. De flesta gatuarbeten görs på sommaren eftersom tjälen i marken hindrar grävning vintertid.

Anneforsvägen

Var: Mellan Norra Kilaforsvägen till infart Willys.
Arbete: Bortfräsning av översta lagret asfalt och sedan läggning av ny asfaltbeläggning.
När: På försommaren.
Påverkan: Liten. Trafiken leds förbi arbetsplatsen växelvis i ett körfält.

Sjukhusvägen

Var: Delen genom cirkulationsplats Sjukhusvägen/Björkhamregatan.
När: På försommaren
Arbete: Bortfräsning av översta lagret asfalt och sedan läggning av ny asfaltbeläggning.
Påverkan: Stor. Arbetet görs nattetid. Trafiken leds om via närliggande gator.

Gång- och cykelväg längs Nygatan

Var: från Sundsåkersgatan till infart Strandresturangen.
När: Under sommaren.
Arbete: Gång och cykelvägen tjälsäkras genom bortschaktning av befintligt tjällyftande material och ersättes sedan med nytt grusmaterial. Sedan läggs ny asfaltbeläggning.
Påverkan: Medel. Gång- och cykeltrafiken leds om via den parallella gång och cykelvägen längs Ljusnan.

Uttervägen och Mårdvägen

Var: På Ren i Bollnäs
När: Efter tjälen gått ur till sensommaren.
Arbete: Avvattning, förstärkning, ny asfaltbeläggning samt ny belysning
Påverkan: Stor, trafiken leds om via omkringliggande gator.

Eventuellt kommer vi göra några mindre arbeten utöver ovanstående. Vi återkommer om dessa.

Trafikverket utför också vägarbeten

Trafikverket brukar vanligtvis utföra vägarbeten i Bollnäs kommun. Bland annat utmed väg 83 mellan Bollnäs och Röste där vi är en del av projektet.

Vem ansvarar för vilken väg?

Andra vägarbeten

Det kan även pågå andra arbeten som vi inte har kännedom om. Det kan handla om akuta åtgärder vid vattenledningar eller trafikolyckor. Så långt det går informerar vi om de pågående vägarbeten som vi ansvarar för.

Vägarbeten kan påverka parkeringsplatser

Vägarbeten i vissa fall påverka vilka parkeringsplatser som är tillgängliga.

När vägarbeten pågår försöker vi alltid se till att det finns passager förbi eller omledningar av byggarbetsplatser. Vi ber om överseende för de störningar som kan uppstå i trafiken under ombyggnationerna. Tänk på att vara uppmärksam på skyltning vid vägarbeten.

Vi sköter driften och underhållet av våra gator och vägar. Det krävs en rad olika åtgärder för att hålla ett bra skick på våra gator och dess sidoområden. Bland annat:

  • Byte av beläggning - om den är sliten, om det uppstått hål eller om stenar tryckts upp underifrån.
  • Byte av kantstenar - om de gått sönder eller flyttats ut rätt position.
  • Dikning - för att få bort vattnet från gatan så att den blir säker och för att och förlänga gatans livstid.
  • Skyltning - Vi sköter även all skyltning på kommunala vägar och gång- och cykelvägar.

Vi tar ofta hjälp av externa entreprenörer vid till exempelvis beläggningsarbeten.

Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa ditt körsätt efter rådande förhållanden. När vi fått kännedom om en skada i gatan eller på vägen, eller någon annan trafikfarlig brist är vi skyldiga att så snart som möjligt åtgärda saken. Vi varnar alltid trafikanter med att sätta ut varningsskyltar.

Kör du som trafikant på en väg i dåligt skick eller förbi ett vägarbete ska du vara extra uppmärksam samt hålla en låg fart för att undvika både personskador och skador på ditt fordon.

Har du lagt märke till någon skada?

Välkommen att kontakta oss via vår e-tjänst:

Relaterad information

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024 kl. 12.57

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: