Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens. Det kan gälla frågor om vem som ska ha vårdnaden om barnet, var barnet ska bo och hur umgänget ska se ut.

Vårdnad innebär att föräldrar tillsammans eller bara den ena föräldern har ansvaret för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Det kallas att vara barnets vårdnadshavare. Den eller de föräldrar som är vårdnadshavare bestämmer i frågor kring barnet, till exempel skolgång, sjukvård och pass. Det är även vårdnadshavaren som har kontakt med- och har rätt att få information om barnet från myndigheter, skola, sjukvård och andra samhällskontakter.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna gemensamt har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till. Föräldrar som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. Föräldrar behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma beslut i frågor som gäller barnet. Har föräldrarna gemensam vårdnad är de fullt likställda och någon möjlighet att ge företräde för den enas åsikter finns i regel inte.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att en av föräldrarna har ensamt ansvar och skyldighet att se till att barnet får vad det behöver och har rätt till.

Föräldrar som är separerade behöver komma överens om hur barnet ska bo. Barn kan bo på olika sätt. En del barn bor hos båda sina föräldrar, exempelvis varannan vecka. Andra bor mer hos en förälder och mindre hos den andra. Oavsett hur barnet bor är det viktigt att barnet får träffa och ha kontakt med båda sina föräldrar.

När föräldrar ska komma överens om hur barnet ska bo behöver de tänka på vad som blir bra för barnet utifrån barnets behov och hur gammalt barnet är. Det är barnet som ska vara i fokus och inte att det ska vara rättvist mellan föräldrarna.

Oavsett ålder ska barnet få möjlighet att vara delaktig. Även väldigt unga barn kan visa och berätta vad de menar. När barnet blir äldre ska allt större hänsyn tas till vad hen tycker och vill.

Om barnet bor hos en förälder har barnet rätt att träffa den föräldern som hen inte bor med om det bedöms vara till barnets bästa. Det kallas för umgänge.

Det kan vara att barnet träffar den förälder som hen inte bor med några timmar på dagen. Det kan också vara att barnet sover över flera nätter i sträck hos den andra föräldern. Umgänge kan även ske genom telefon eller videosamtal.

Det bästa för barnet är att hen i förväg vet när och var hen ska ha umgänge med föräldern. Barnet kan ibland behöva stöd i umgänget med en förälder av en annan vuxen, exempelvis en släkting.

Barn och separationer

När man separerar kan det ibland vara svårt att komma överens och kommunicera om de gemensamma barnen. Att separera är en stor förändring i både föräldrarnas och barnens liv.

Samarbetssamtal för föräldrar

Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar att lösa eventuella tvister utanför domstol.

Samarbetssamtal fokuseras kring föräldraskapet och handlar om barnets vårdnad, hos vem barnet ska bo (växelvis eller hos en av föräldrarna) eller hur umgänget ska utformas på bästa sätt för barnet med den förälder som barnet inte bor hos.

Samtalen kan leda fram till ett avtal eller en överenskommelse om vårdnad, boende eller umgänge.

Samarbetssamtal är frivilliga och kostnadsfria.
Samarbetssamtal som sker på föräldrars initiativ journalförs inte.

Från Familjerätten är två samtalsledare med och hjälper till i samarbetssamtalen. Samtalsledarna börjar med att ha ett första enskilt samtal med vardera förälder för att inhämta information och ge information om hur samarbetssamtal går till. Samtalsledarna gör sen bedömningen om samarbetssamtal är möjliga. Om det förekommit våld, pågår missbruk eller psykisk ohälsa är det ibland inte lämpligt att hålla samarbetssamtal.

Om samarbetssamtal bedöms lämpligt
Efter en första träff med samtalsledarna träffas föräldrarna tillsammans. Ett samarbetssamtal tar ca 1 - 1,5 timme per tillfälle. Hur ofta samtalen sker och hur många gånger beror på föräldrars önskemål och om samtalsledarna bedömer att det är möjligt med fortsatta samtal. Mellan 3 – 6 samtal är vanligt.

Ämne utifrån föräldrarnas önskemål
Det är ni föräldrar som bestämmer ämnen/frågor ni vill prata om. Samtalsledare försöker hjälpa er att komma vidare i samtalet för att nå enighet. Det är barnet som ska vara i fokus och samtalen ska handla om frågor kring barnets vårdnad, boende och umgänge. Till exempel om hämtning eller lämning i samband vid umgänge, var barnet ska bo m.m. Samtalet kan leda fram till ett avtal eller en överenskommelse. Samtalsledarna har ingen beslutanderätt, men kan ge information om vad lagen säger, tips på böcker och ge förslag till olika lösningar/alternativ.

Samarbetssamtal förs under sekretess
Frivilliga samarbetssamtal förs under sekretess och är inget som journalförs eller registreras i socialtjänstens datasystem. Om ni är överens och vill skriva ett avtal gör Familjerätten en utredning som journalförs och arkiveras tills barnen blir 18 år. När barn blir 18 år bestämmer de själva.

Samarbetssamtalen avbryts om en förälder inte längre vill delta, när föräldrar kommit fram till en lösning eller om samtalsledarna bedömer samtalen olämpliga.

Kontakt
Om du har frågor når du socialsekreterare enklast via receptionen 0278-251 90 eller via e-post till SOCIFO.familjeratten@bollnas.se

Avtal gällande vårdnad-, boende- och umgängesfrågor

Behöver ni hjälp med att skriva ett avtal gällande ert barns vårdnad, boende och umgänge?

Om båda föräldrarna är överens och det bedöms av familjerätten att det är till barnets bästa kan familjerätten upprätta och godkänna juridiskt bindande avtal mellan föräldrar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Innan ett avtal godkänns ska familjerätten träffa föräldrarna och barnet för en mindre utredning.

Ett avtal är lika juridiskt bindande som ett beslut från domstol. För att ändra den juridiska vårdnaden (till exempel från ensam vårdnad till gemensam vårdnad), kan familjerättsenheten godkänna föräldrars avtal om detta. Förutsättningen är dock att ändringen inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa.

Du behöver ett intyg om att du har deltagit i informationssamtal om barns vårdnad, boende och umgängesfrågor för att du ska kunna stämma den andra föräldern i Tingsrätten.

Socialnämnden är skyldig att erbjuda ett gemensamt informationssamtal för dig och din medförälder.

Ta kontakt med Familjerätten på telefonnummer 0278-251 90 för att boka tid eller maila till socifo.familjeratten@bollnas.se

Vårdnads-, boende- och umgängesutredning på uppdrag av domstol

Familjerättsenheten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. En sådan utredning görs när en förälder stämt den andra föräldern gällande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 maj 2024 kl. 11.35

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: