Anhörigstöd, avlastning funktionsnedsättning

Anhörigstöd är olika insatser som syftar till att underlätta för dig som har någon närstående som på grund av funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa behöver stöd i vardagen.

Du kan vara anonym och vi har tystnadsplikt. Anhörigstödet är till för alla anhöriga oavsett ålder och man behöver inte ha andra insatser från socialtjänsten för att få nyttja anhörigstödet.

Stöd till dig som anhörig

Du som stödjer eller hjälper någon närstående kan få stöd i en anhöriggrupp. I en anhöriggrupp får du utbyta erfarenheter med andra i liknande situation och kan få råd och tips om hur du på olika sätt kan underlätta vardagen.

Vill du delta i en anhöriggrupp?
Kontakta anhörigstödet på telefon 0278-257 15

Om du som anhörig behöver få möjlighet till egen tid kan vi erbjuda avlösning. Avlösningen kan ske i det egna hemmet eller vid anhörigstödets trygghetsplats på Våggatan 11. Avlösning är kostnadsfritt och du har möjlighet att få upp till 30 timmar per månad. Vid avlösning på trygghetsplatsen utgår kostnad för mat.

Dagverksamheten är en möjlighet för anhöriga till avlösning, samtidigt som den enskilde får en aktiv och meningsfull dag tillsammans med andra. Anhörigstödets dagverksamhet arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt, där målet är en trevlig och innehållsrik dag.

Dagverksamheten är belägen i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11.

Återkommande korttidsvistelse syftar till att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma samt till att avlösa den närstående.

Information om korttidsvistelse

Anhörigkonsulent kan erbjuda:

  • råd och stöd i anhörigfrågor
  • enskilda samtal där du i lugn och ro får tillfälle att beskriva dina tankar och känslor kring din/er situation
  • hembesök
  • stöd vid olika former av myndighetskontakt

Anhörigkonsulent Tanja Masalin når du via telefon 0278- 257 16

Om något händer dig som vårdar en närstående

Personer som hjälper eller vårdar en närstående har möjlighet att bära ett anhörigvårdarkort. Anhörigvårdarkortet är gult, i visitkortsstorlek och innehåller information om bärarens namn och att denne ansvarar för en person som är beroende av hjälp. Vidare finns uppgifter om den som vårdas samt namn på personer som kan kontaktas i händelse av sjukdom eller olyckshändelse.

Om något skulle hända dig fungerar anhörigvårdarkortet som en extra trygghet. Kortet är kostnadsfritt och kan fås av anhörigstödet i Bollnäs, telefon 0278-257 15

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 juni 2023 kl. 11.58

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: