Vilket stöd kan du få?

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om olika former av stöd. Exempel kan vara stöd i hemmet eller möjlighet att delta i en daglig verksamhet eller sysselsättning.

När du har ansökt om stöd i form av en så kallad insats så utreder en biståndshandläggare din rätt till insatsen.

LSS, lagen om stöd och service 

Med hjälp av LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om stöd och hjälp i vardagen.

För att få en insats enligt LSS behöver du omfattas av den så kallade personkretsen:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande till­stånd
  • betydande och bestående begåv­ningsmässigt funk­tions­hinder efter hjärnskada i vuxen ålder, eller
  • andra stora och var­aktiga fysiska eller psykiska funk­tions­hinder, som innebär att du har betydande svå­righeter i vardagen och ett omfat­tande be­hov av stöd och hjälp.

Du ska ha behov av den sökta insatsen och behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att även om du har en diagnos innebär det inte att du automatiskt har rätt till en viss insats.

Stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och utifrån den behöver ett stöd för klara ditt vardagsliv kan söka insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Du kan få stöd om du inte själv kan tillgodose dina behov eller inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt.

Stöd och service ger stöd enligt socialtjänstlagen till

  • Personer med allvarlig psykisk ohälsa. Det kan vara en allvarlig form av psykisk ohälsa med vård inom psykiatrin och ett förutsebart långvarigt behov av insatsen.
  • Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
  • Personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Insatser enligt SoL kan vara:

  • Personlig omvårdnad - Du får stöd i det egna boendet med bland annat hygien/dusch, klädsel och toalettbesök.
  • Mat - Du får hjälp med till exempel matdistribution eller tillagning av måltider.
  • Serviceinsatser - Du får hjälp med städning, tvätt och hushållssysslor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2022 kl. 11.52

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: