Djurhållning och lantbruk

Här finns information och regler för djurhållning, döda djur, skyddsjakt, trafikskadat djur och spridning av gödsel.

Lantbruk är då mark utnyttjas på olika sätt för att producera livsmedel eller foder. Det finns lantbruk utan djur och de med djur.

Lantbruk har i de flesta fall någon påverkan på miljön. Det gör att de kan betraktas som en miljöfarlig verksamhet. Sådana anläggningar ska anmälas hos kommunen för miljötillsyn enligt miljöbalken med hänsyn till dess påverkan på miljö och människors hälsa.

Mer information om hur tillsynsbesöket går till finner du på Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Enligt våra lokala hälsoskyddsföreskrifter är det inom vissa detaljområden krav på tillstånd av djurhållning. Det gäller för djurhållning av nötkreatur, häst, get, får, svin, andra pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Reglerna är framtagna för att minska risken att andra ska bli störda av djur i deras närhet.

Aktuella områden är Bollnäs centrum, Arbrå centrum, Kilafors centrum samt tätbebyggda områden i Vallsta, Orbaden och Rengsjö.

Du finner en mer detaljerad karta i våra lokala hälsoskyddsföreskrifter. Tillståndet kan du söka hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Med lantbruksdjur följer också en mängd stallgödsel. Gödsel är en viktig tillgång på växtnäring, med höga halter av fosfor och kväve. Därför bör stallgödsel spridas på jordbruksmark årligen för att ta vara på dess innehåll av ändliga näringsämnen.

Stallgödsel, mineralgödsel och annan organisk gödsel får spridas på åkermark, men inte utanför åkern.

Spridning av gödsel inom och 100 meter utanför de områden som omfattas av våra lokala hälsoskyddsföreskrifter ska genomföras enligt de lokala reglerna. Dessa regler finns för att undvika att lukt ska upplevas som störande.

I de lokala hälsoskyddsföreskrifterna kan du se kartbilder över vilka områden det gäller.

För att minska luktproblem är det viktigt att sprida gödsel vid en tidpunkt där väder- och vindförhållanden är sådana att risken för att lukten sprids minskas.

Inom ett dygn ska gödsel brukas ner i jorden, men helst så snart som möjligt efter spridning. Undantag gäller för spridning av flytgödsel i växande gröda med bandspridningsteknik, eller annan liknande teknik som innebär att gödseln placeras i marken eller direkt på marken under växttäcket.

Dispens för spridning av gödsel kan medges i de fall ingen risk för olägenhet föreligger ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Skulle luktproblem från spridd gödsel leda till att någons hälsosituation påverkas negativt har miljö- och byggnämnden rätt att se till att skyddsåtgärder och begränsningar vidtas.

Lantbruksdjur som avlivas eller självdör ska skickas till destruktion. Hemslakt av djur kan leda till en viss mängd slaktavfall vilket även det ska skickas till destruktion.

Den som tar emot materialet ska normalt vara godkänd eller registrerad för detta av Jordbruksverket.

Det är förbjudet att ge matavfall med animaliska beståndsdelar till produktionsdjur. Produktionsdjur är alla djur som hålls, göds eller föds upp av människor och används för framställning av livsmedel (kött, mjölk och ägg), ull, fjädrar eller andra produkter av animaliskt ursprung. Förbudet gäller dock inte pälsdjur. Däremot omfattas även fåglar och svin som kan uppfattas som sällskapsdjur (exempelvis minigris) av förbudet.

Det är möjligt att utfodra produktionsdjur med till exempel vegetabilier som potatis, grönsaker och före detta livsmedel där de animaliska beståndsdelarna bara består av värmebehandlade mjölk- eller äggprodukter.

Matavfall från butiker, restauranger eller livsmedelsproducerande anläggningar kan under vissa förutsättningar användas som foder.

Den som lämnar ut produkterna ska vara registrerad av Jordbruksverket som foderleverantör. Läs mer om detta på Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

 • Samhällsbyggnadsförvaltningen - miljöenheten

  miljo@bollnas.se växeln 0278-250 00

  Telefontider

  8.00-9.30 (miljö)

  Postadress

  Bollnäs kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen

  Stadshustorget
  821 80 Bollnäs

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 januari 2024 kl. 11.29

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: