Skolplikt och ledighet

Skolplikt innebär att barn har rätt till utbildning från höstterminen det år de fyller 6 år, vilket betyder att ditt barn har rätt till utbildning och att du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn går i skolan. Skolplikten påverkar också ditt barns möjlighet att få ledigt från skolan.

För Bollnäs kommun är det viktigt att alla barn får den utbildning de har rätt till. Om elever uteblir från utbildning riskerar de att inte nå upp till skolans kunskapskrav.

Forskning visar att skolan är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att inte hamna i utanförskap. God närvaro innebär därför en stor vinst för varje elev, både på kort och långsikt.

Skolpikten innebär att

 • barn måste gå i skolan från höstterminen det år de fyller 6 år och börjar i förskoleklass, till dess att de går ut årskurs 9,
 • barn måste närvara på alla schemalagda lektioner,
 • du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn går i skolan.

Ibland finns det tillfällen då du vill ta med ditt barn utomlands. Det kan till exempel vara en lång semesterresa eller att du som vårdnadshavare ska arbeta utomlands. I andra fall kan det vara så att du och din familj vill besöka ert hemland under en längre tid.

Här nedan kan du läsa om vilka möjligheter som finns för skolpliktiga barn att åka utomlands, med eller utan skolgång i utlandet.

Längre tid utomlands

Om barn flyttar utomlands och inte längre är folkbokförda i Sverige upphör skolplikten. Samma sak gäller om barn är folkbokförda i landet, men hemkommunen bedömt att de vistas utomlands på heltid.

Det är viktigt att du, om du planerar att bo utomlands i mer än sex månader med ett skolpliktigt barn, anmäler det till kommunen, se nedan. Du ska skicka in handlingar som visar att ditt barn ska bo utomlands en längre tid, till exempel ett intyg som visar vilken skola som ditt barn ska gå i.

Innan du åker måste du också kontakta andra myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan. Om du planerar att bo utomlands i minst ett år, tänk då på att du måste meddela flytten till Skatteverket senast en vecka resan.

Skolan ska vara restriktiv med att bevilja ledigheter. Elever kan få kortare ledigheter för enskilda angelägenheter, exempelvis i samband med begravning, religiös högtid eller kortare resa. Vid synnerliga skäl, det vill säga extra starka skäl, kan elever få längre ledigheter.

Det är rektor, eller den som rektor delegerat till, som bestämmer om elever kan få vara lediga från skolan, men vid önskemål om ledighet längre än tio dagar får endast rektor besluta.

Det är viktigt att du söker ledigt i god tid i förväg. Faktorer som kan påverka beslutet är till exempel

 • Hur länge eleven kommer att vara borta.
 • Hur frånvaron påverkar elevers skolgång.
 • Om elever kan ta igen missad undervisning, många skolmoment kan inte genomföras på egen hand under semestrar.
 • Hur viktig ledigheten är för elever.

Giltig frånvaro

 • Beviljad ledighet.
 • Om elev är sjuk. Vid längre sjukdom eller återkommande korta frånvarotillfällen kan sjukintyg krävas.
 • Vid tandläkar- eller sjukvårdsbesök.

Ogiltig frånvaro

 • Elev är inte sjukanmäld och kommer inte till skolan.
 • Elev är frånvarande när en ledighetsansökan nekats.
 • Vid längre sjukfrånvaro men utan sjukintyg.
 • Elev kommer sent till lektioner, missar enstaka lektioner utan frånvaroanmälan eller går tidigare från en lektion.

Barn börjar i förskoleklass höstterminen det år de fyller 6 år. Om det finns särskilda skäl kan du som vårdnadshavare ansöka om att ditt barn i stället får börja i förskoleklass höstterminen det år det fyller 7 år.

Särskilda skäl kan till exempel vara om ditt barn

 • tillbringat en kort tid i Sverige och har ett annat modersmål,
 • har en intellektuell funktionsnedsättning,
 • har kommit efter in sin utveckling på grund av sjukdom, eller
 • är fött sent på året och identifierar sig med barn som är födda ett år senare.

Ansöka om uppskjuten skolplikt

Du loggar in med bankID i vår e-tjänst och gör en ansökan . Om det finns två vårdnadshavare för barnet, måste båda godkänna den.

Utgångspunkten är att barn börjar i förskoleklass det år de fyller 6 år. Vårdnadshavare kan ansöka om att barn får börja förskoleklass ett år tidigare, det vill säga det år barn fyller 5 år, men skolplikten börjar inte att gälla förrän det år barn blir 6 år.

Bra att känna till

 • Det är ingen rättighet att få börja förskoleklass tidigare.
 • Kommunen beslutar bara om plats i kommunala skolor.
 • Om du vill att ditt barn ska gå i en fristående skola eller i en skola i en annan kommun tar du själv kontakt med berörd skola.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
27 juni 2024 kl. 11.49

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till: