Stöd och insatser inom Familjebehandlarenheten

Familjebehandlarenheten inom socialförvaltningen erbjuder stöd och vägledning för barn, unga och familjer. Vissa stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon ansökan eller beslut från socialförvaltningens sida. För andra insatser behövs en utredning och att en socialsekreterare fattar ett beslut om att man får ta del av insatsen/verksamheten.

Insatser inom Familjebehandlarenheten

Individ- och familjeomsorgen är den del av socialförvaltningen som arbetar med att ge stöd och hjälp till familjer. Kontakta individ- och familjeomsorgens reception om du har frågor eller vill boka tid hos en socialsekreterare.

Råd och stödsamtal till föräldrar

Samtalen ger möjlighet att tillsammans med erfarna familjebehandlare exempelvis resonera om metoder i uppfostran, konflikthantering i familjen, få ett bollplank kring föräldrarollen, gränssättning, rådgöra kring barn och ungdomars utveckling eller hur man kan återfå en bra relation till sitt barn med mera.

Föräldraskapsstöd innebär att öppenvårdens familjebehandlare erbjuder högst fem råd- och stödsamtal utan att socialsekreterare bedömt familjens behov. Besöken registreras inte hos myndighetsutövare. Finns det önskemål och behov av mer stöd (familjebehandling) behöver familjen ansöka om detta.

Alla besök är kostnadsfria.
Öppenvårdens anställda har tystnadsplikt och vid oro för barn under 18 år har de anmälningsplikt till socialsekreterare.

ART används för att förebygga och bromsa en utveckling av våld och aggressivitet hos ungdomar. Utgångspunkten är att aggressivitet i huvudsak är ett inlärt beteende och att man alltså kan lära sig att bete sig annorlunda i vissa situationer. ART består av tre fristående men kompletterande metoder:

 • social färdighetsträning
 • ilske-kontrollträning
 • moralutbildning.

BIG står för ”Barn I Grupp” och är stödgrupper för barn och unga i åldern 7-18 år. Grupperna riktar sig till barn i särskilt utsatta livssituationer. Det kan vara barn som upplever eller har upplevt missbruk, våld, psykisk ohälsa, skilsmässa eller sorg.

Mer information om samtalsstöd för barn i grupp

Olika föräldrastödsprogram i syfte att främja ett gott och förtroendefullt förhållande mellan föräldrar och barn, vilket i sin tur fungerar som skyddsfaktor för barnen.

Är en kurs för föräldrar. Innehållet ger verktyg för att stärka relationen mellan förälder och barn och minska risken för konflikter. Föräldern får också hjälp med att hantera egna känslor som ilska och stress.

Utifrån Trappan-modellen erbjuder vi barn, som har upplevt våld, en möjlighet att berätta om och bearbeta sina upplevelser, att göra det som hänt ”pratbart” och begripligt, och därigenom minska risken för framtida psykisk ohälsa. Stödet bygger på enskilda samtal, som anpassas pedagogiskt och innehållsmässigt efter barnets behov och förmåga.

Efter barnförhöret är en arbetsmodell med hembesök för att ge stöd och information till barn och föräldrar vid misstanke om barnmisshandel.

Vuxna som är utsatta för våld av närstående, utsätter närstående för våld samt barn och ungdomar som bevittnat och upplevt våld av närstående kan få hjälp att:

 • komma ut ur våldet
 • sluta använda våld
 • ta kontroll över sin situation
 • som vuxen bearbeta sina upplevelser för att kunna må bättre
 • som barn eller ungdom få möjlighet att bearbeta sina upplevelser av våld.

Ett nätverksmöte är ett möte där man bjuder in viktiga personer kring vuxna, barn eller en familj för att på så sätt ta del av varandras erfarenheter, åsikter och tankar om det som mötet gäller. Det är också ett tillfälle att prata om hur man bäst går vidare framåt. Det finns en mängd olika situationer då det kan vara klokt att samla sitt nätverk som exempelvis:

 • när ett barn, ungdom, vuxen eller familj befinner sig i en svår situation och behöver förståelse och stöd av privat och professionellt nätverk
 • när privat och professionellt nätverk behöver förbättra samarbetet, dela information, idéer och tankar
 • när det finns många olika åsikter och tankar i nätverket och de inblandade behöver mötas för att söka finna en gemensam väg framåt samt klargöra vem som gör vad.

Samarbetssamtal kan hjälpa separerade föräldrar att hitta former för hur de ska lösa vårdnad, boende och umgänge för sina gemensamma barn. Även om föräldrarna inte lever ihop har de ett gemensamt ansvar för sina barn.

Information om vårdnad, boende och umgänge

Vid separationer händer det att barn tappar kontakten med en av föräldrarna. Umgängesstödet är en möjlighet för föräldrar att behålla eller återuppta kontakten med barnet i avvaktan på en mer varaktig lösning. Umgängesstöd vänder sig till barn i alla åldrar och barnets behov är alltid i centrum.

Ibland är svårigheter och konflikter så stora att det behövs stöd utifrån för att få hjälp med en varaktig förändring. Vi jobbar alltid efter barn och ungdomars behov. Det finns flera olika anledningar till att en familj är i behov av familjebehandling som exempelvis:

 • skolrelaterad problematik
 • konflikter och kommunikationssvårigheter inom en familj
 • gränssättning
 • svårigheter att räcka till som förälder
 • föräldraoro för sitt/sina barn.

Unga kan under vissa förutsättningar dömas till påföljden ungdomstjänst, som består dels av samtal hos familjebehandlare och dels av oavlönat arbete som familjebehandlare kan hjälpa till att förmedla.

Medling vid brott

Syftet med medling är att en ungdom som begått en brottslig handling får insikt i brottets konsekvenser och att den som utsatts för brott får möjlighet att bearbeta det som hänt. Både den som begått brott och den som blivit utsatt får möjlighet att vid ett möte sätta sig ner och prata om det som hänt. Målet är att minska de negativa följderna av brottet.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 juni 2023 kl. 16.39

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot